Manželství

Společná příprava na manželství:

První cyklus: (každou středu v 18 hodin ve farní budově kromě Popeleční středy):

6.2.20189: Jak chápe církev manželství

13.2.2019: Hodíme se k sobě ? Co si přinášíme, co očekáváme?

20.2.2019: Manželství z pohledu bible

27.2.2019: Psychologické rozdíly mezi mužem a ženou. Potřeby muže a ženy

13.3.2019: Komunikace, konflikty, vztahy

20.3.2019: Sexualita, odpovědné rodičovství

27.3.2019: Manželský slib. 

 

Druhý cyklus (každé úterý vždy v 18 hodin):

23.4.20189: Jak chápe církev manželství

30.4.2019: Hodíme se k sobě ? Co si přinášíme, co očekáváme?

7.5.2019: Manželství z pohledu bible

14.5.2019: Psychologické rozdíly mezi mužem a ženou. Potřeby muže a ženy

21.5.2019: Komunikace, konflikty, vztahy

28.5.2019: Sexualita, odpovědné rodičovství

4.6.2019: Manželský slib

 

Co je to svátost manželství?

Manželství je spojení muže a ženy v Bohu, protože Bůh je Láska; je to odevzdání svého života druhé osobě z lásky k ní a přijetí plné odpovědnosti za její život; je to ponoření manželského a rodinného života v Bohu, aby On byl ve všem.

Bůh, který stvořil člověka z lásky, jej také povolal k lásce; to je základní a vrozené povolání každé lidské bytosti. Vždyť člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, který je láska. Protože Bůh ho stvořil jako muže a ženu, jejich vzájemná láska se stává obrazem absolutní a nepomíjivé lásky, jakou Bůh miluje člověka. V očích Stvořitele je to dobré, velmi dobré. A tato láska, které Bůh žehná, je určena k tomu, aby byla plodná a uskutečňovala se ve společném díle ochrany stvoření: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji“ (Gn 1,28). (KKC 1604)

Bůh ustanovil svátost manželství jako projev své lásky k člověku. Posvěcuje vztah muže a ženy do takové plnosti, „takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše.“ Působením svátostné milosti dochází mezi oběma k nerozlučitelnému spojení. To je obrazem neodvolatelné věrnosti a lásky Boha k člověku. V svátosti manželství se dostává novomanželům tolik Boží pomoci, kolik jí budou potřebovat, aby spolu zůstali věrně v radosti i bolesti po celý život a aby oba byli schopni společně nést povinnosti v manželství a rodině.

SVATEBNÍ OBŘAD
Uzavírá-li manželství více párů snoubenců současně, vyžadují se jak otázky před vyslovením vzájemného souhlasu, tak samotný souhlas i jeho přijetí zvlášť pro každý manželský pár. Vše ostatní, včetně modlitby za manžele, se říká v množném čísle pro všechny společně.

Všichni včetně ženicha a nevěsty i svědků stojí. Kněz je osloví těmito anebo podobnými slovy:

(Oslovení,) přišli jste na místo, kde se shromažďuje církev kolem svého Pána. Chcete uzavřít své manželství před služebníkem církve uprostřed společenství věřících, aby sám náš Pán zpečetil váš svazek svou milostí. Kristus žehná vaší lásce, a jako vás kdysi posvětil svátostí křtu, tak vás nyní chce zahrnout milostí svátosti manželství pro váš společný život, abyste jej prožili ve věrné lásce až do smrti. Před tímto shromážděním církve proto veřejně potvrďte svůj úmysl.

Otázky před manželským slibem

Kněz se snoubenců ptá na svobodu jejich rozhodnutí, na jejich vůli k věrnosti a na odhodlání přijmout a vychovat děti.

N a N. rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě: Ano.

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Ano.

Následující otázku je možno podle okolností vynechat, např. jsou-li snoubenci pokročilejšího věku.

Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem: Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě: Ano.

Vzájemný slib

Kněz vyzve ženicha a nevěstu: Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:

Ženich říká:

Já, N. odevzdávám se tobě, N. a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Nevěsta říká: Já, N. odevzdávám se tobě, N. a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Nebo je možno užít následující formuli:

Ženich říká:

Já, N. odevzdávám se tobě, N. a přijímám tě za svou manželku. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.

Nevěsta říká:

Já, N. odevzdávám se tobě, N. a přijímám tě za svého manžela. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.

Z pastoračních důvodů lze projevit vzájemný souhlas následujícím způsobem: kněz klade otázku nejprve ženichovi, pak nevěstě, a oba postupně svůj souhlas stvrzují:

N. přijímáš N. za manželku a slibuješ, že jí zachováš lásku, úctu a věrnost, že ji nikdy neopustíš a že s ní poneseš všechno dobré i zlé až do smrti? Ženich říká: Ano.

N. přijímáš N. za manžela a slibuješ, že mu zachováš lásku, úctu a věrnost, že ho nikdy neopustíš a že s ním poneseš všechno dobré i zlé až do smrti? Nevěsta říká: Ano.

Nebo je možno užít následující formuli:

N. přijímáš N. za svou manželku a slibuješ, že ji zachováš věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci,v hojnosti i nedostatku, že ji budeš milovat a ctít po celý svůj život, dokud vás smrt nerozdělí? Ženich říká: Ano.

N. přijímáš N. za svého manžela a slibuješ, že mu zachováš věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku, že ho budeš milovat a ctít po celý svůj život, dokud vás smrt nerozdělí? Nevěsta říká: Ano.

Přijetí slibu jménem církve Kněz přijímá jejich vzájemný souhlas a říká:

Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib, který jste vyjádřili před církví, a naplní vás svým požehnáním.

Kněz může položit ruku nebo štólu na spojené ruce manželů a pokračuje: Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

Nebo: Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův, ten, který už první dvojici lidí spojil manželství, ať skrze Krista posiluje, co jste si právě před církví slíbili, a ať vám žehná. Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

Kněz potom vyzve přítomné k chvále Boží: Dobrořečme Pánu.

Všichni odpovídají. Bohu díky.

Požehnání a předání prstenů

Kněz žehná prsteny některou z následujících formulí:

Ať Bůh + požehná tyto prsteny, které si vzájemně chcete předat jako znamení své věrnosti a lásky.

Odpověď: Amen.

Nebo: V tvém jménu, Pane, + žehná církev tyto prsteny: sešli na ně své požehnání, aby byly znamením dokonalé věrnosti: ať tvoji služebníci N. a N. ustavičně plní tvou vůli a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti. Skrze Krista, našeho Pána.Odpověď: Amen.

Nebo: Prosíme tě, Pane, žehnej + lásce těchto svých služebníků, ať nikdy nepřestane, a dej, ať jejich věrnost jim neustále připomínají tyto prsteny. Skrze Krista, našeho Pána.Odpověď: Amen.

Kněz může prsteny pokropit svěcenou vodou a předá je novomanželům.

Manžel navlékne prsten manželce. Může přitom říci: N. přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Podobně manželka navlékne prsten manželovi. Může přitom říci: N. přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Nyní si novomanželé mohou dát první manželské políbení.

Potom je možné zazpívat vhodný zpěv.