Biřmování

Příprava na biřmování

(začátek 24.1.2018)

V naší farnosti se koná každoročně příprava na biřmování od konce ledna do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Svátost biřmování uděluje otec biskup mons. Tomáš Holub, plzeňský biskup, o slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 9.6.2019.  Příprava na biřmování probíhá ve farní budově v Plzni ve Františkánské ulici č. 11. Přípravu vede  Mons. Emil Soukup. Příprava na biřmování začíná ve středu 23.1.2019 v kanceláři farního úřadu ve Františkánské ulici a toto datum  bude  uvedeno ve Farním věstníku a v týdenních ohláškách.

Každý biřmovanec si zvolí biřmovací jméno, obvykle je to jméno světce, k němuž má osobní vztah. K biřmování je zapotřebí kmotr či kmotra. „Biřmovanec má mít kmotra, pokud je to možné; úkolem kmotra je dbát, aby se biřmovaný choval jako opravdový svědek Kristův a věrně plnil povinnosti spojené s touto svátostí“. (Kodex kanonického práva kán. 892). Kmotr musí být pokřtěn, biřmován, měl by být i u sv. přijímání a žít dobrým křesťanským životem. Kmotr by neměl být mladší 16 let, pokud duchovní správce nestanoví jinak..

Svátost biřmování

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“, jehož jednotu je nutno uchovávat.. Tato svátost je potřebná k naplnění křestní milosti. Vždyť „svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha Svatého, proto jsou lidé více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“. (KKC 1285)

Apoštolové, plni Ducha svatého, začali „hlásat velké Boží skutky“ (SK 2,11) a Petr prohlásil, že toto vylití Ducha na apoštoly je znamením mesiášské doby. Ti, kteří tehdy uvěřili kázání apoštolů a dali se pokřtít, dostali pak „dar Ducha Svatého“ (Sk 2,38). (KKC 1287)

Aby se lépe vyjádřil dar Ducha Svatého, velmi brzy se přidávalo ke vkládání rukou mazání olejem (křižmem). Takové pomazání vysvětluje jméno „křesťan“, jež znamená „pomazaný“ a pochází od jména samého Krista, kterého „Bůh pomazal Duchem Svatým“ (Sk 10,38). tento obřad pomázání se užívá dodnes jak na Východě, tak na Západě. Proto se tato svátost na Východě nazývá pomazání křižmem nebo myronem, což znamená „křižmo“. Na Západě výraz biřmování naznačuje zároveň potvrzení křtu, které dokončuje uvedení do křesťanského života, a posílení křestní milosti, všechny plody Ducha Svatého. (KKC 1289)