Biřmování

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“. Tato svátost souvisí se křtem, dospělí jsou při křtu většinou zároveň biřmováni. Ti, kdo byli pokřtěni jako děti, přijímají svátost biřmování tehdy, když dojdou k tomu, že o vztah s Kristem sami stojí a že si křesťanství vybírají jako svou životní cestu.  Katechizmus katolické církve píše, že biřmování „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha Svatého, proto jsou lidé více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“. (KKC 1285) Biřmování je tedy jakýmsi potvrzení křtu, dokončuje uvedení do křesťanského života, posiluje křestní milost,  daruje plody Ducha Svatého. 

Biřmování má svůj základ v biblické události vylití Ducha sv. (Sk 2,11)  Ti, kteří tehdy uvěřili kázání apoštolů a dali se pokřtít, dostali „dar Ducha Svatého“ (Sk 2,38).

Aby se lépe vyjádřil dar Ducha sv., velmi brzy se přidávalo jako svátostné znamení ke vkládání rukou mazání olejem (křižmem). Tuto svátost uděluje většinou biskup nebo i kněz, kterého tím biskup pověří. 

 

V naší farnosti se koná příprava na biřmování od září pro ty, kdo byli pokřtěni jako děti a teprve se pomalu seznamují s církví. Ty, kdo jsou v církvi od dětství doma, mohou absolvovat zrychlenou přípravu od ledna. Svátost biřmování pak uděluje plzeňský biskup  padesát dní po Velikonocích o slavnosti Seslání Ducha Svatého. V případě zájmu o přípravu pište nebo volejte: 737 814 525, petrasovsky@bip.cz