Svátek Svaté Rodiny Nazaretské

V neděli mezi vánočními svátky slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše Marie a Josefa. Do atmosféry vánočních svátků patří vzpomínka na Svatou Rodinu. Když stojíme u jesliček, před naším zrakem je vyobrazena Svatá Rodina. Vánoce jsou rodinné svátky. Připomínáme, v čem je nám Nazaretská rodina vzorem: každý člen této rodiny byl Bohu nějakým způsobem zasvěcen. Pán ježíš – vtělený Syn Boží, který přišel na svět pro naši spásu. Proto v Janově evangeliu říká Ježíš v rozhovoru s Nikodémem: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16). Panna Maria se zasvětila Bohu tím, že přijala poslání stát se Matkou Božího Syna. Při zvěstování jí říká archanděl Gabriel: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš (Lk 1, 30). Sv. Josef byl muž spravedlivý. Když zjistil, že Maria bude matkou, chtěl ji tajně propustit. Bůh však zasáhl. „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii“ (Mt 1,22). Sv. Josef byl Bohu zasvěcen jako pěstoun Božího Syna. Ochraňoval jej a pečoval o něj jako pěstoun. Při návštěvě Nazareta jsme byli i v domě, kde žila sv. Rodina. Toto místo je místem pokoje a lásky, je to škola opravdového křesťanského života.