Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Když Ježíš zemřel, sňali jeho tělo z kříže a uložili je do připraveného hrobu v zahradě Josefa z Arimatie. Hrobový kámen zapadl, stráž se postavila k hrobu. Nastalo ticho. Ticho bylo u hrobu, kde vojáci nehybně plnili rozkaz, ticho bylo ve večeřadle, kde učedníci byli ze strachu před židy zavřeny, ticho bylo v jeruzalémských domech.

Dříve než vyšlo slunce Ježíš vstal z mrtvých a ukázal se svým nejvěrnějším. Mezi prvními byla Maria Magdalská, která přišla časně ráno k hrobu a viděla, že kámen je odvalen. Šla to oznámit Petrovi a Janovi: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili“ (Jan 20,2. Brzy na to se Maria Magdalská setkala se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Ten den navečer se učedníci setkali s Ježíšem. Přišel k nim zavřenými dveřmi, protože ze strachu před židy byli ve večeřadle zavřeni. 

Církev na celém světě se raduje ze zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zemřel na kříži a vstal z mrtvých, jak to předpověděl, a stále žije mezi námi. Tuto stálou přítomnost slíbil před svým návratem k Otci, když řekl: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mat 28,20) .

Přeji Vám se svými spolupracovníky požehnané Velikonoce, radostné Aleluja  a hodně radosti z velikonočního vítězství našeho Pána.