Slavnost Seslání Ducha Svatého

Když se apoštolové vrátili s Olivové Hory do Jeruzaléma, společně očekávali příchod Ducha svatého, Ducha Utěšitele. Desátý den Duch svatý na ně skutečně sestoupil  v podobě ohnivých jazyků. Sv. Lukáš o tom vypráví: „Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.“ Pro obyvatele Jeruzaléma to byla mimořádná událost. Divili se: „Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu?“ Jiní říkali posměšně: „Jsou plní sladkého vína!“ Petr, kterého postavil Ježíš do čela apoštolů, vysvětloval: „Židé a všichni jeruzalémští obyvatelé, ať je vám to známo: pozorně vyslechněte mou řeč! Tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte, vždyť je teprve devět hodin dopoledne! Ale to se splnilo, co řekl prorok Joel: V posledních dnech, praví Bůh, ‚vyliji ze svého Ducha na všechny lidi.“ Duch svatý způsobil v apoštolech velký zázrak. Z těch, kteří se báli vyjít na ulici, se stali hlasatelé Ježíšova evangelia. S celou duší se obraťme k Bohu a prosme jej slovy liturgie: „Vyslyš, Bože, prosby těch, jimž jsi dal život z vody a z Ducha svatého, a chraň nás všechny svou otcovskou láskou, abychom rostli v poznání pravdy.“ Přeji Vám radostné prožívání Svatodušních svátků s vědomím, že Duch svatý, dárce života, v nás uskutečňuje dílo Boží lásky.