Slavnost Seslání Ducha Svatého

Padesátý den po Velikonocích slavíme Svatodušní svátky – slavnost Seslání Ducha svatého. Liturgický rok popisuje skutečné události v časovém sledu, jak nám o tom podávají zprávu evangelia a Skutky apoštolské. Apoštolové se vrátili s hory do Jeruzaléma a tam ve večeřadle na hoře Siónu očekávali podle Ježíšova příkazu Ducha svatého. Desátého dne po Nanebevstoupení sestoupil na ně Duch svatý v podobě ohnivých jazyků.  V síle Ducha svatého vyšli ven a hlásali evangelium těm, kdo se sešli před večeřadlem. Všichni byli překvapeni, že apoštolové k nim hovoří rozličnými jazyky. Dobře jim rozuměli. Tehdy pokřtili apoštolové v Jeruzalémě na tři tisíce lidí, kteří uvěřili v Ježíše Krista, proto Letnice nazýváme narozeninami církve. Slavíme svatodušní svátky. Připomínáme si působení Ducha svatého v církvi. Sv. Pavel přirovnává církev k tělu. A tělo musí být živý organismus, musí mít jednu jedinou duši, která je spojuje. Prosme Ducha svatého, aby nám dnes daroval své dary, aby v nás oživil všechny duchovní dary a milosti, které jsme přijali. Proto slavíme vigilii svatodušní a prosíme Ducha Svatého, aby nás obdařil svými dary.

Slavíme svatodušní svátky. Připomínáme si působení Ducha svatého v církvi. Sv. Pavel přirovnává církev k tělu. A tělo musí být živý organismus, musí mít jednu duši, která je spojuje. Podle tradičního učení řeckých otců je křesťan složen ze tří prvků: z těla, duše a Ducha svatého. A ten je jakoby duší naší duše. Těla každého z nás jsou rozličná, totéž platí i o duši, každý má svou vlastní. Avšak třetí prvek, Duch svatý, je jeden a týž v každém z nás. Papež Pius XII. Toto potvrzuje v okružním listě Corpus mysticum (mystické tělo): „Skutečnost, že všechny části těla jsou spojeny mezi sebou a se svou vznešenou Hlavou – Kristem – je třeba přisuzovat Kristovu Duchu, jako neviditelnému principu.“

Prosme Ducha svatého, aby nám dnes daroval své dary, aby v nás oživil všechny duchovní dary a milosti, které jsme přijali.  Přeji všem požehnané prožití Svatodušních svátků.