Slavnost Nejsvětější Trojice

V neděli po Svatodušních svátcích o slavnosti nejsvětější Trojice oslavujeme hluboké tajemství trojjediného Boha. Bůh je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Již ve Starém Zákoně jsou  náznaky této pravdy: V knize Genezis se píše: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem. (Gen 1,26).  A dále v žalmu 110: „Řekl Pán mému pánu: zasedni po mé pravici“ (Ž 110,1). V Novém Zákoně ji oznamuje prostřednictvím archanděla Gabriela, který přináší Panně Marii poselství o narození Božího Syna: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží“ (Lk 1,35). Důležitým okamžikem byl křest Ježíšův v řece Jordáně. Sv. Jan Křtitel o tom vydává svědectví: „Spatřil jsem,  jak Duch sestoupil jako holubice a zůstal na něm. A já jsem nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít, mi řekl: Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží“ (Jan 32-34). V dnešním evangeliu slyšíme Ježíšova slova pronesená apoštolům: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte, získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (Mt 28,19).. Byli jsme pokřtěni ve jménu Nejsvětější Trojice. Tajemství trojjediného Boha je hlubokým tajemstvím a zdrojem všech ostatních  tajemství víry.