12. neděle v mezidobí

Pán Ježíš se často a rád modlil o samotě. Ve dne byl doslova obléhán lidmi, a tak se v noci uchyloval do ústraní. Často jej tam následovali i učedníci. Musel to být vždy hluboký zážitek, když byl po celé hodiny ponořen do modlitby, v níž se setkával s Otcem. Proto se při jedné z těchto příležitostí otázal svých učedníků: […]

Continue reading


 Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Projekt Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni je spolufinancován Evropskou unií. Cíl: Zachování kulturně historického dědictví objektu Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni formou rekonstrukce Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na revitalizaci Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni,  která patří mezi nejvýznamnější dominanty Plzně. Při revitalizaci budou provedeny stavební úpravy a rozsáhlé restaurátorské práce na zdech, malbách, objektech […]

Continue reading


 Poděkování

V našem životě musíme počítat s loučením. Když přijde kněz do farnosti, která mu byla svěřena, tak ani nepočítá, že se bude muset v horizontu doby jednou rozloučit. Upřímně řečeno, byl jsem zvědav, jakou nabídku mi předloží otec biskup Tomáš, až se dožiji kulatého výročí a dovrším 80 let svého života. Věděl jsem, že jednou ta chvíle […]

Continue reading


 Slavnost Nejsvětější Trojice

V neděli po Svatodušních svátcích o slavnosti nejsvětější Trojice oslavujeme hluboké tajemství trojjediného Boha. Bůh je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Již ve Starém Zákoně jsou  náznaky této pravdy: V knize Genezis se píše: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem. (Gen 1,26).  A dále v žalmu 110: „Řekl Pán mému pánu: zasedni po […]

Continue reading


 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Když se apoštolové vrátili s Olivové Hory do Jeruzaléma, společně očekávali příchod Ducha svatého, Ducha Utěšitele. Desátý den Duch svatý na ně skutečně sestoupil  v podobě ohnivých jazyků. Sv. Lukáš o tom vypráví: „Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil […]

Continue reading


 6. neděle velikonoční

Ježíš se obrací v řeči na rozloučenou na apoštoly a ujišťuje je, že ho opět uvidí, protože dá se poznat těm, kdo ho opravdu milují: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a  učiníme si u něho příbytek“ (Jan 14,23). Současně upřesňuje, jakým způsobem se jim dá […]

Continue reading


 5. neděle velikonoční

Ježíš předal v předvečer svého utrpení a smrti na kříži svým učedníkům nové přikázání, jak jej sám nazval: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás“ Jan (13,34). Řeknete si: Ale to není nic nového. Ježíš ukazuje sám na sobě, jak máme milovat. Vydal sám sebe na kříži, obětoval se za nás, vydal svůj vlastní život. […]

Continue reading


 4. neděle velikon oční

Tradičně slavíme 4. neděli velikonoční jako neděli Dobrého Pastýře. Velikonoční radost zaznívá v tomto období a vrcholí u osobnosti Ježíše Krista, Dobrého Pastýře. Vždyť on sám zdůrazňuje: „Já jsem Dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život“ (Jan 10,27-28). Po celém světě se konají […]

Continue reading


 3. neděle velikonoční

V dnešním evangeliu se hovoří o tom, že Ježíš předal Petrovi u Genezaretského jezera prvenství v církvi. Bylo to opět v době po zmrtvýchvstání, kdy se apoštolové vrátili k původní profesi – k rybolovu. Ani tentokrát – ač se namáhali po celou noc – nic nechytili. Setkávají s e s Ježíšem, který jim poradil, kam mají hodit síť a kupodivu opět ulovili […]

Continue reading


 2. neděle velikonoční

  Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš ukázal mnohým, aby dokázal, že žije. Proto radost apoštolů byla veliká, když viděli svého Mistra a poznali, že je to skutečně on. Tehdy, prvního dne, kdy se jim Ježíš ukázal poprvé, nebyl Tomáš s nimi. Když mu oznámili, že Ježíš žije, nechtěl tomu uvěřit. Namítal: „Dokud neuvidím na jeho rukou […]

Continue reading