1. neděle adventní

Začíná několikatýdenní adventní doba, doba očekávání příchodu slíbeného Mesiáše. Proto se toto období nazývá advent – t.zn příchod. Připomínáme si tak velmi dlouhou dobu, kdy lidé očekávali příchod Mesiáše, upínali se k jeho osobnosti, kterou vykreslili starozákonní proroci. Prorok Jeremiáš volá: „Hle, blíží se dni — praví Hospodin — kdy splním sliby, které jsem dal […]

Continue reading


 Slavnost Ježíše Krista Krále

 V samotném závěru církevního roku si dnešní slavností připomínáme, že Ježíš Kristus přijde na konci věků jako soudce a král. V prefaci o slavnosti Ježíše Krista Krále zpíváme: „On je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a pokoje, v království svatosti a milosti, […]

Continue reading


 33. neděle v mezidobí

Ke konci církevního roku zaznívá v liturgii myšlenka na Poslední soud. Kdo by nechtěl někdy nahlédnout do budoucnosti a poodhalit tajemství, které je nám skryté. Z Písma sv. víme, že na konci věků přijde opět Ježíš Kristus na tento svět. Nepřijde již jako malé betlémské dítě, v ponížení a chudobě, ale jako vládce a soudce. Prorok Daniel hovoří […]

Continue reading


 32. neděle v mezidobí

Papež Jan Pavel I., jako benátský patriarcha, psal fiktivní dopisy významným osobnostem. Mezi jinými napsal též dopis sv. Terezii Ježíškově, v němž napsal „Láska je malá mince“. A dále píše: „Často je láska možná jen jako malá mince“. Láska je tedy malá mince a může být velká, neboť malé není vždy jen to, co je […]

Continue reading


 31. neděle v mezidobí

Mojžíš přikazoval svému lidu, aby zachovával Boží zákon. Věděl, že ten ho nese a přivede k věčnému cíli. Je to lid, který byl vzpurné šíje, často se vzdaloval od Hospodina. Proto ze strany Mojžíše je zde i příslib, že dojdou do země zaslíbené, do země, kterou Bůh slíbil Abrahámovi a jeho potomkům. Podmínka je zachovat Boží […]

Continue reading


 30. neděle v mezidobí

Sv. Marek velmi často popisuje různé události, které se odehrávají cestou. Připomíná tak, že začíná příprava cesty, na níž Ježíš se svými učedníky oznamoval, že Boží království je blízko. Zdá se, že Marek se zprávou o uzdravení slepého žebráka Bartimaja chce objasnit, co ještě učedníci nechápali, že mají i oni vydávat svědectví o Ježíšovi, jehož […]

Continue reading


 29. neděle v mezidobí

V evangeliu se setkáváme s dvěma apoštoly, kteří by rádi vynikli. Byli to synové Zebedeovy, Jakub a Jan, kteří prosili Ježíše, aby jim poskytl přední místa v jeho království. Toto přání svědčí o tom, že v lidském nitru je zakořeněna touha po uplatnění. Známe to ze zkušenosti. Člověk v životě touží stále výš a výš a když toho dosáhne, plné […]

Continue reading


 28. neděle v mezidobí

Ježíšova slova: „Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království (Mk 10,27)“ chápeme dnes spíše jen jako úsloví. Tato slova jsou však velmi potřebná pro pochopení Ježíšova vztahu k bohatství. Je dobré pokusit se pochopit skutečný smysl slov našeho Pána. Je skutečností, že Ježíš navštěvuje i zámožné lidi. Zacheovi, který slíbil, že věnuje […]

Continue reading


 27. neděle v mezidobí

Kniha Genesis se zmiňuje velmi podrobně o stvoření světa a stvoření člověka. Je to ta část, v níž vystupuje Bůh – Stvořitel téměř jako člověk. Při stvoření člověka vystupuje jako hrnčíř. Utvořil tělo z hlíny a do něho pak vdechl duši a člověk stal se živou bytostí. Je tím řečeno, že člověk má tělo i duši a […]

Continue reading


 26.neděle v mezidobí

Je neuvěřitelné, že letos oslavíme již 100. výročí od vyhlášení Československé republiky. Slavíme proto, že naše národy se osamostatnily a vykročily s velkou nadějí do budoucnosti. Za těch 100 let prožily radostné, ale i bolestné chvíle.  U příležitosti plzeňských oslav nabídlo Město Plzeň, aby při oslavách na Masarykově náměstí zazněl blok Modlitba za Plzeň, který povede emeritní […]

Continue reading