Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Když Ježíš zemřel, sňali jeho tělo z kříže a uložili je do připraveného hrobu v zahradě Josefa z Arimatie. Hrobový kámen zapadl, stráž se postavila k hrobu. Nastalo ticho. Ticho bylo u hrobu, kde vojáci nehybně plnili rozkaz, ticho bylo ve večeřadle, kde učedníci byli ze strachu před židy zavřeny, ticho bylo v jeruzalémských domech. Dříve než vyšlo […]

Continue reading


 Květná neděle

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. V tyto dny slavíme  tajemství trpícího, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše. Doprovázíme jej na velikonoční cestě, kterou nazývá liturgie Paschou. Pro nás Ježíš – jak to vyjadřujeme ve vyznání víry – prošel touto cestou jako Boží služebník, který se dobrovolně obětoval za spásu všech lidí, zemřel na kříži a vstal […]

Continue reading


 5. neděle postní

Farizejové a zákoníci přivedli k Ježíšovi ženu, kterou přistihli při cizoložství. Mojžíšův zákon  přikazoval takové ženy kamenovat. Proto ji přivedli k Ježíšovi, aby se k celému případu vyjádřil. Byla to léčka, kterou na něj nastražili. Pokud by ji neodsoudil, obžalovali by ho, že nerespektuje zákon, pokud by ji odsoudil, potom by mu předhazovali tvrdost v jednání. Ježíš  odpovídá slovy: […]

Continue reading


 4. neděle postní

Podobenství o marnotratném synu je známé už tím, že četní malíři vyobrazili návrat syna k svému otci. Starší syn se sice nad tím pohoršoval, ale Otec vysvětluje své jednání: „Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, zase žije, byl ztracen, je zase nalezen“ (LK 15,32). Tato věta má ukazuje velikost Božího […]

Continue reading


 3. neděle postní

Podobenství o fíkovníku zachytil v evangeliu pouze sv. Lukáš. Fíkovník  byl velmi nenáročný strom, který rostl i v kamenité půdě. V době Ježíšově nesl dvakrát za rok ovoce: v červnu to byly šťavnaté plody a v srpnu zralé a sladké fíky, které byly důležitou součástí každodenní stravy. Fíkovník v evangeliu sv. Lukáše je zcela neúrodný. Přesto, že několik let už nerodil […]

Continue reading


 2. neděle postní

Na vrcholu hory Tábor v Galileji stojí dnes bazilika ve tvaru tří stanů. Je to narážka na to, že Petr při proměnění Ježíše projevil přání: „Pane, je nám zde dobře, postavíme tu tři stany.“ Ježíš se proměnil před zraky tří apoštolů: Petra, Jakuba a Jana. Ti užasle hledí na svého Mistra, z něhož září zář jeho božství. […]

Continue reading


 1. neděle postní

Ani Ježíš za svého pozemského života nebyl ušetřen pokušení. Třikrát jej ďábel pokoušel: poprvé, aby proměnil kameny v chléb, a tak se nasytil, dále aby se spustil z ochozu Jeruzalémského chrámu a aby se mu klaněl. Jde o pokušení k touze po nezřízených radostech bez ohledu na Boží řád, k pýše života s touhou po moci nad lidmi a světem […]

Continue reading


 7. neděle v mezidobí

Vztah mezi Davidem a Saulem byl vždy velmi napjatý. Po celou dobu Saul žárlil na tohoto pohledného pastýře, jehož Samuel  v Betlémě, rodišti Davidově,  pomazal za krále v Izraeli. Při jedné příležitosti se Saul tak rozčílil, že chtěl jej přibodnout kopím ke stěně. Záviděl mu, že dívky, které vyšly vstříc vítěznému průvodu a vítaly bojovníky z bitvy, […]

Continue reading


 6. neděle v mezidobí

Prorok Jeremiáš odsuzuje poměrně tvrdými slovy ty, kteří nespoléhají na Boha, ale svou naději vkládají na člověka. Jistě je dobré spoléhat na přátele, spoléhat na blízké, na rodinu, ale přesto je nutné počítat s Boží pomocí. Kdo spoléhá jen na člověka, může být zklamán. Bůh je věrný. Jeremiášova slova jsou ozvěnou žalmů prvního a čtyřicátého: „Blaze […]

Continue reading


 5. neděle v mezidobí

Minulou neděli jsme v prvním čtení slyšeli o povolání proroka Jeremiáše, dnes jsme slyšeli o povolání proroka Izaiáše. Prorok se zúčastnil obětí na nádvoří  Jeruzalémského chrámu. Ve  vytržení mysli uviděl Hospodina sedícího na vysokém trůně, lem jeho šatu naplnil chrámové nádvoří, a nad ním serafové zpívali chvalozpěv: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů“ (Iz 6,2). Tehdy […]

Continue reading