4. neděle v mezidobí

Ježíš z Nazareta hlásal po celé Galileji radostnou zvěst. Učil na různých místech a všichni, kdo ho slyšeli, jej chválili. Přišel též do Nazareta, kde vyrostl, kam také chtěl přinést radostnou zvěst o Božím království. Podle svého zvyku šel v sobotu do synagógy. Postavil se uprostřed, aby předčítal z Písma. Každý dospělý Izraelita tak mohl učinit. Podali […]

Continue reading


 3. neděle v mezidobí

Církev Podle učení sv. Pavla je Kristovo mystické tělo. Tento apoštol v listě Korinťanům (v druhém čtení dnešní neděle) ukazuje život církve na obrazu lidského těla. Píše: „Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo“  (1 Kor 12,12).  Ježíšova smrt na […]

Continue reading


 2. neděle v mezidobí

Pán Ježíš přišel se svými učedníky do Kány Galilejské, kde se právě slavila svatba. Svatebčané je pozvali.Během svatební hostiny jim došlo víno a on na přímluvu své matky Panny Marie udělal první zázrak: proměnil vodu ve víno. Ježíš na počátku svého veřejného působení tak prokazoval své božství. Jeho matka, když zpozorovala, co se stalo,ho prosí: […]

Continue reading


 Svátek Křtu Páně

Na závěr Vánoční doby slavíme svátek Křtu Páně. Pán Ježíš se pokořil a nechal se pokřtít v řece Jordáně, kde Jan učil a křtil. Sv. Jan dobře věděl, že před ním stojí Mesiáš, Beránek bez poskvrny hříchu, a proto se zpočátku zdráhal mu křest pokání udělit. Ježíš však trvá na tom, že to je vůle Boží. […]

Continue reading


 Zjevení Páně

Dnešní slavnost nám připomíná, že Ježíš zjevil své božství: a to v okamžiku, kdy přicházejí mudrci z Východu, aby se poklonili Vykupiteli, dále to bylo při křtu v Jordánu a nakonec v Káně Galilejské, kde Ježíš učinil první zázrak: proměnil vodu ve víno. Proto liturgie nám připomíná: „Slavíme den proslavený třemi divy: dnes přivedla hvězda […]

Continue reading


 Svátek Svaté Rodiny Nazaretské

V neděli mezi vánočními svátky slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše Marie a Josefa. Do atmosféry vánočních svátků patří vzpomínka na Svatou Rodinu. Když stojíme u jesliček, před naším zrakem je vyobrazena Svatá Rodina. Vánoce jsou rodinné svátky. Připomínáme, v čem je nám Nazaretská rodina vzorem: každý člen této rodiny byl Bohu nějakým způsobem zasvěcen. Pán ježíš – […]

Continue reading


 Slavnost Narození Páně

Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí a máme možnost se vzájemně obdarovat, vyjádřit radost nad tím, že se máme rádi, že jsou kolem nás lidé, kteří vnášejí do našeho života radost […]

Continue reading


 4.neděle adventní

neděle adventní – C   Dnešní neděle je velmi blízká Vánočním svátkům a proto je to neděle mariánská. Bezprostředně po Zvěstování, kdy se Maria dozvěděla, že bude matkou Vykupitele a souhlasila s tím, vydala se na cestu ke své příbuzné Alžbětě, aby se s ní podělila o radost, kterou prožívala. Radovala se, že Vykupitel je na cestě, […]

Continue reading


 3. neděle adventní

Dnešní neděle je nazývána latinským výrazem: „Gaudete“ – tzn. „Radujte se!“ Sv. Pavel zdůrazňuje tuto myšlenku: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Fil 4,4). Máme mnoho důvodů k radosti, a všechny bychom mohli shrnout do jedné věty: „Pán je blízko“. Ke křesťanství patří radost. Řekneme-li, že radost patří ke křesťanství, neznamená to, že […]

Continue reading


 2. neděle adventní

V adventní době vystupuje v liturgii do popředí postava sv. Jana Křtitele. Od svého mládí žil na poušti, kde se připravoval na své veřejné vystoupení. V ústraní a samotě vyrostl ve velkou osobnost, takže Pán Ježíš o něm prohlásil: „Mezi zrozenci z ženy nepovstal větší nad Jana Křtitele.“  Od okamžiku svého veřejného vystoupení budil pozornost a to nejen svým zjevem, […]

Continue reading