4. neděle postní

Dnešní neděle, 4. postní, je nedělí radosti. Vstupní antifona začíná slovy: „Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost.“ Radost je hlavním rysem křesťanského života. Člověk, který zakouší, že ho Bůh miluje, prožívá radost. Obyvatelé Betléma prožívali radost, když přišel Samuel pomazat mladého a skromného Davida […]

Continue reading


 3. neděle postní

Lid Izraele, který putoval pouští do země zaslíbené, reptal proti Mojžíšovi, kterému předhazovali, že je vyvedl na toto nehostinné místo, aby zde zahynuli žízní: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ (Ex 17,3).  Mojžíš udeřil do skály a z ní vytryskl pramen vody. Tento národ stále projevoval nespokojenost, dokonce […]

Continue reading


 2. neděle postní

Tři z apoštolů – Petr, Jan a Jakub se stali svědky Ježíšova proměnění na hoře. Sv. Matouš zdůrazňuje, že je Ježíš „vyvedl na vysokou horu, aby byli sami“ (Mt 17,1). Šlo mu o to, aby byli spolu, aby se spolu modlili. V tomto případě se jeho modlitba lišila od ostatních tím, že Ježíšova „tvář zazářila jako slunce […]

Continue reading


 1. neděle postní

Na začátku svého veřejného vystoupení odešel Ježíš na Horu Pokušení nedaleko Jericha a tam se 40 dní modlil se a postil. Pro něho to bylo velmi důležité období, kdy se připravoval na veřejné působení. Využil toho ďábel a pokoušel ho: aby proměnil kameny v chléb, což bylo vzhledem ke čtyřicetidennímu postu velmi lákavé, dále aby se […]

Continue reading


 8. neděle v mezidobí

První čtení je krátkým úryvkem z knihy proroka Izaiáše. Jde o druhého Izaiáše, který působil v době babylonského zajetí. Bylo zapotřebí povzbudit Izraelity a ukázat jim, že zajetí jednou skončí a oni se vrátí zpět do své vlasti. Prorok se nemohl vyjadřovat v cizí zemi takto jasně a proto zdůrazňuje, že Hospodin na ně nezapomněl a připomíná jeho […]

Continue reading


 7. neděle v mezidobí

Ve Starém Zákoně platily poněkud odlišnější předpisy, než na jaké jsme nyní uvyklí. Známou zásadou bylo: „Oko za oko a zub za zub“ (Mt 5,38). Tato zásada měly své opodstatnění. Nikdo nesměl odplácet více, než jaká škoda mu byla způsobena. Tehdy byli lidé přesvědčeni, že jde o spravedlivou věc. Ale ve světle evangelia tato věta […]

Continue reading


 6. neděle v mezidobí

V Knize Sirachovcově hovoří tento moudrý člověk o Božích záměrech: „ (Bůh) nikomu neporučil, nikomu nedal dovolení, aby hřešil“ (Sir 15,21). Hřích se příčí Boží vůli a je v rozporu s jeho zákonem. Hřích kazí všechno dobré a činí člověka nešťastným. Slibuje dobro a štěstí, ale poskytuje neštěstí: „Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným, […]

Continue reading


 4. neděle v mezidobí

Ježíš začíná svou veřejnou činnost. Sv. Matouš připomíná, že chodil po celé Galileji, učil v synagogách, hlásal evangelium. Vypadá to na poklidnou činnost. Také tam povolává u Genezaretského jezera první učedníky, kteří ho následují. Nic jiného nenabízí, než: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí“ (Mt  4,19). Nežádá od nich nic jiného, než, by šli […]

Continue reading


 2. neděle v mezidobí

Když Ježíš veřejně vystoupil, první kroky ho vedly k Jordánu, k sv. Janu Křtiteli, který o něm vydal svědectví: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa“. Jan vyjádřil, že Ježíš je Vykupitel, jehož příchod předpověděli proroci. Beránek znamenal vždy obětní zvíře. Jestliže Jan použil tento výraz, znamenalo to, že Ježíš se obětuje za všechny. Pro něho bude […]

Continue reading


 Svátek Křtu Páně

Sv. Jan Křtitel obcházel kolem řeky Jordánu, kázal a ty, kteří přijali Boží slovo, uvěřili a chtěli se obrátit, křtil. Mezi jinými přišel i sám Ježíš. Jan se zpočátku zdráhal jej pokřtít, protože si uvědomoval, že není hoden křtít samotného Mesiáše. Ježíš se přiřadil k řadě hříšníků, kteří potřebovali činit pokání, on sám na sebe vzal […]

Continue reading