23. neděle v mezidobí

Prorok Izaiáš předpovídá, že až přijde do mesiánská, budou lidé svědky řady zázračných událostí: „Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých“ (Iz 35,5,). Je to velká útěcha pro lid, který v té době trpěl nájezdy Asyřanů. Prorok předpovídá, že přijde Mesiáš, který vysvobodí lid z poroby a útlaku. Až bude lidem nejhůře, přijde Mesiáš, který […]

Continue reading


 22. neděle v mezidobí

Jistě nešlo farizeům jen o hygienické předpisy, když vytýkali, že si učedníci Ježíšovi neumývají ruce, ale mělo to rovněž obřadní význam. Všechny tyto drobné předpisy měly u židů stejnou vážnost jako Boží příkazy. Šlo jim o vnější zachovávání předpisů, aniž by se dotkly jejich srdce. Bůh skrze proroka Izaiáše vytýká svému lidu:  „Tento lid mě […]

Continue reading


 21. neděle v mezidobí

Když Ježíš skončil eucharistickou řeč, přednesenou v synagoze v Kafarnaum, rozhostilo se ticho. V té chvíli nedokázali pochopit, že mají jíst Ježíšovo Tělo a pít jeho Krev. Mohli to chápat v dvojím smyslu a obojí byl nepřijatelný: „Což se chce nechat zabít, abychom jedli jeho tělo?“ A druhý výklad, že by mělo vzniknout nepřátelství. protože […]

Continue reading


 20.neděle v mezidobí

Pán Ježíš pronesl v synagoze  Kafarnaum eucharistickou řeč, v níž přislíbil ustanovení Eucharistie: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky“ (Jan 6, 51).  Jsou to slova, která zazněla jako reakce na překvapení lidí po zázračném nasycení na poušti. Chtěli ho prohlásit za krále, čemuž se pochopitelně bránil. Hledali […]

Continue reading


 19. neděle v liturgickém mezidobí

Pán Ježíš pronesl v synagoze  Kafarnaum eucharistickou řeč, v níž přislíbil ustanovení Eucharistie: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky“ (Jan 6, 51).  Jsou to slova, která zazněla jako reakce na překvapení lidí po zázračném nasycení na poušti. Chtěli ho prohlásit za krále, čemuž se pochopitelně bránil. Hledali […]

Continue reading


 17. neděle v mezidobí

Pán ježí vykonal za svého života mnoho zázraků. Všechny směřovaly k tomu, aby lidé, svědkové těchto událostí, uvěřili v Ježíše, aby prohloubili víru v něho. On je Syn Boží, který přichází pro naši spásu. Zázraky mají nejrůznější charakter: jednak se jedná o uzdravování nemocných, nejvíc jich vykonal v Kafarnaum, dále šlo o vzkříšení mrtvých: dcera […]

Continue reading


 13. neděle v mezidobí

V evangeliích čteme, že Ježíš za svého působení nejen uzdravoval nemocné, ale též i vzkřísil tři zemřelé: dceru Jairovu v den její smrti, mládence Naimského, když zesnulého vynášeli z města k den pohřbu, aby jej uložili do hrobu, a Lazara, který byl již čtvrtý den v hrobě. Pokaždé ukazuje hlubokou účast na smrti těch, které vrací k životu. Přestavený synagogy Jairos […]

Continue reading


 Slavnost sv. Jana Křtitele

  Nestává se často, že slavnost Narození sv. Jana Křtitele připadne na neděli. Naposledy tomu bylo před 11 lety v roce 2007. Pro mě osobně má tento svátek velký význam, protože jsme měli kněžské svěcení oprávě na tento svátek. U všech světců pravidelně slavíme den jejich odchodu do nebe. U Pána Ježíše, Panny Marie a […]

Continue reading


 11.neděle v mezidobí

Velmi často se přirovnává církev ke stromu. Ježíš řekl: „Já jsem pravý vinný kmen a vy jste ratolesti“ (Jan 9,b).  U proroka Ezechiela říká Hospodin Bůh: „Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře“ (Ez 17,22).  Je to krásný obraz Božího lidu, církve. […]

Continue reading