1. neděle adventní

Adventní doba, do níž vstupujeme touto nedělí, je dobou očekávání příchodu Ježíše Krista. Připomínáme si nejen dobu, kdy lidé očekávali jeho příchod, ale také si připomínáme, že on jednou přijde na konci věků jako soudce. Proto v evangeliu zaznívá Ježíšovo slovo: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde“ (Mt 24,39). Přitom používá obrazu o […]

Continue reading


 Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnešní slavností Ježíše Krista Krále si připomínáme, že Ježíš přijde na konci věků jako soudce a král. V prefaci o slavnosti Ježíše Krista Krále zpíváme: „On je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a pokoje, v království svatosti a milosti, v království […]

Continue reading


 33. neděle v mezidobí

Závěr církevního roku nám připomíná vážné myšlenky. Ježíš při jedné cestě předpověděl zkázu Jeruzaléma. U Ježíšových současníků vzbuzoval  pohled na Jeruzalém z Olivové hory pýchu a hrdost, proto nechtěli této předpovědi uvěřit. Chrám byl ozdoben nádhernými drahými kameny a pěkně se vyjímal na chrámové hoře.. Ježíš však na toto všeobecné nadšení odpovídá: „Přijdou dny, kdy z […]

Continue reading


 31. neděle v mezidobí

Když poutníci projíždějí Svatou zemí, obvykle navštíví i Jericho. Je to nejstarší město v zemi a také nejníže položené město na světě. Leží v proláklině kolem 390 m pod hladinou Středozemního moře. Připomenou si zde i setkání Ježíše se Zacheem. Byl to muž malé postavy a tolik toužil vidět Ježíše, proto si vylezl na fíkovník, aby […]

Continue reading


 32. neděle v mezidobí

Kniha Makabejských popisuje dobu, kdy král Antioch zaváděl v Izraeli pohanské zvyky. Dokonce mnoho se přiklonilo k pohanské víře a odpadli od Mojžíšského zákona, věrné Židy pronásledovali a nutili k odpadu. Chtěli donutit i devadesátiletého Eleazara, který však odmítl. Zajali též sem bratrů i s matkou, která se musela dívat na utrpení svých synů. Ti však velmi hrdinně […]

Continue reading


 30. neděle v mezidobí

Dovedeme si představit scénu, kterou nám klade před oči dnešní evangelium. Dalo by se říci, že farizeus je sám se sebou spokoje. Předvádí Hospodinu, co všechno dělá, dělá dokonce víc než musí. Vždyť odvádí desátky ze svých příjmů, je štědrý, pamatuje na druhé. Viditelně se mu daří a je s touto situací viditelně spokojen. Stojí vpředu, […]

Continue reading


 29. neděle v mezidobí

Co dokáže přímluvná modlitba, dosvědčuje příběh z Exodu – druhé knihy Mojžíšovy. Mojžíš prosí s rozpjatýma rukama za svůj lid, aby mu Bůh dopřál vítězství nad Amalečany. Bojující strany vypozorovaly, že pokud Mojžíšovy ruce neochabovaly a on je v modlitbě vztahoval k Bohu, vítězili Izraelité. Když však jeho ruce únavou ochabovaly a klesaly v modlitbě, válečné štěstí se klonilo na […]

Continue reading


 28. neděle v mezidobí

Malomocenství je i v dnešní době hrozným onemocněním. V dobách Kristových bylo takřka nevyléčitelnou nemocí. Proto se malomocní museli uchýlit do ústraní, aby byli mimo dosah zdravých, aby je nenakazili. Nemoc se šířila velmi rychle. Příbuzní jim donášeli jídlo a když museli nakonec mezi zdravé lidi, museli na sebe upozorňovat. Na oděvu přišité mívali zvonečky a volali: […]

Continue reading


 27. neděle v mezidobí

Ježíš se ubíral se svými učedníky do Jeruzaléma, aby naplnil své mesiánské poslání tím, že přinese oběť na kříži a po smrti vstane z mrtvých. Svatý Marek celkem třikrát připomíná, že Ježíš oznámil budoucí utrpení svým učedníkům. Nestačilo to však. Mnozí se domnívali, že bude panovat jako král, ale on neustále zdůrazňoval, že jeho království […]

Continue reading


 26. neděle v mezidobí

Podobenství o boháči a Lazarovi je nádherné drama o dvou jednáních. V prvním jednání vidíme bohatého člověka, člověka s tvrdým srdcem, který se odívá do drahých šatů, miluje společnost a dobrá jídla a přitom nedbá na ubohého žebráka, který zubožený leží  u jeho dveří. Možná je mu to i nepříjemné, když ho čas od času uvidí. Pouze […]

Continue reading