Hod Boží vánoční

Svatá noc vánoční – je nejdelší  a nejradostnější noc v církevním roce – opravdu  noc. Co nám všechno vytane v mysli, když se vysloví slůvko „noc“ ? Již pouhé slovo nám připomíná různé skutečnosti. Noc nebývá vždy příjemná. Říkáme: temnota noci, noc smyslů, a tak máme na mysli stav člověka. V noci se obvykle nemocným přitíží a jak […]

Continue reading


 4. neděle adventní

Poslední neděle před Vánocemi je neděle Mariánská. Opět k nám této neděle promlouvá prorok Izaiáš. Judský král Achaz se nachází v tísnïvé situaci. Proti němu vytáhli králové efrajimský a aramejský, a proto se Achaz obrací k Hospodinu. Ten jej vybídne, aby si vyžádal od něho znamení. Achaz v obavě, že by pokoušel Hospodina to odmítá. Proto mu dává sám […]

Continue reading


 3. neděle adventní

Dnešní 3. neděle adventní je neděle „Gaudete“ tzn. „Radujte se!“ Prožili jsme již první polovinu adventní doby, a tak jsme se o něco přiblížili k okamžiku příchodu našeho Pána. Jan posílá za Ježíšem své učeníky, aby se ho zeptali: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ (Mt 11,3).  Na to Ježíš odpovídá poukazem […]

Continue reading


 2. neděle adventní

V adventní době vystupuje v liturgii do popředí postava sv. Jana Křtitele. Od svého mládí žil na poušti, kde se připravoval na své veřejné vystoupení. V ústraní a samotě vyrostl ve velkou osobnost, takže Pán Ježíš o něm prohlásil: „Mezi zrozenci z ženy nepovstal větší nad Jana Křtitele.“ Svatý Marek popisuje jeho osobnost: „Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem […]

Continue reading


 1. neděle adventní

Adventní doba, do níž vstupujeme touto nedělí, je dobou očekávání příchodu Ježíše Krista. Připomínáme si nejen dobu, kdy lidé očekávali jeho příchod, ale také si připomínáme, že on jednou přijde na konci věků jako soudce. Proto v evangeliu zaznívá Ježíšovo slovo: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde“ (Mt 24,39). Přitom používá obrazu o […]

Continue reading


 Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnešní slavností Ježíše Krista Krále si připomínáme, že Ježíš přijde na konci věků jako soudce a král. V prefaci o slavnosti Ježíše Krista Krále zpíváme: „On je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a pokoje, v království svatosti a milosti, v království […]

Continue reading


 33. neděle v mezidobí

Závěr církevního roku nám připomíná vážné myšlenky. Ježíš při jedné cestě předpověděl zkázu Jeruzaléma. U Ježíšových současníků vzbuzoval  pohled na Jeruzalém z Olivové hory pýchu a hrdost, proto nechtěli této předpovědi uvěřit. Chrám byl ozdoben nádhernými drahými kameny a pěkně se vyjímal na chrámové hoře.. Ježíš však na toto všeobecné nadšení odpovídá: „Přijdou dny, kdy z […]

Continue reading


 31. neděle v mezidobí

Když poutníci projíždějí Svatou zemí, obvykle navštíví i Jericho. Je to nejstarší město v zemi a také nejníže položené město na světě. Leží v proláklině kolem 390 m pod hladinou Středozemního moře. Připomenou si zde i setkání Ježíše se Zacheem. Byl to muž malé postavy a tolik toužil vidět Ježíše, proto si vylezl na fíkovník, aby […]

Continue reading


 32. neděle v mezidobí

Kniha Makabejských popisuje dobu, kdy král Antioch zaváděl v Izraeli pohanské zvyky. Dokonce mnoho se přiklonilo k pohanské víře a odpadli od Mojžíšského zákona, věrné Židy pronásledovali a nutili k odpadu. Chtěli donutit i devadesátiletého Eleazara, který však odmítl. Zajali též sem bratrů i s matkou, která se musela dívat na utrpení svých synů. Ti však velmi hrdinně […]

Continue reading


 30. neděle v mezidobí

Dovedeme si představit scénu, kterou nám klade před oči dnešní evangelium. Dalo by se říci, že farizeus je sám se sebou spokoje. Předvádí Hospodinu, co všechno dělá, dělá dokonce víc než musí. Vždyť odvádí desátky ze svých příjmů, je štědrý, pamatuje na druhé. Viditelně se mu daří a je s touto situací viditelně spokojen. Stojí vpředu, […]

Continue reading