32. neděle v mezidobí

Papež Jan Pavel I., jako benátský patriarcha, psal fiktivní dopisy významným osobnostem. Mezi jinými napsal též dopis sv. Terezii Ježíškově, v němž napsal „Láska je malá mince“. A dále píše: „Často je láska možná jen jako malá mince“. Láska je tedy malá mince a může být velká, neboť malé není vždy jen to, co je […]

Continue reading


 31. neděle v mezidobí

Mojžíš přikazoval svému lidu, aby zachovával Boží zákon. Věděl, že ten ho nese a přivede k věčnému cíli. Je to lid, který byl vzpurné šíje, často se vzdaloval od Hospodina. Proto ze strany Mojžíše je zde i příslib, že dojdou do země zaslíbené, do země, kterou Bůh slíbil Abrahámovi a jeho potomkům. Podmínka je zachovat Boží […]

Continue reading


 30. neděle v mezidobí

Sv. Marek velmi často popisuje různé události, které se odehrávají cestou. Připomíná tak, že začíná příprava cesty, na níž Ježíš se svými učedníky oznamoval, že Boží království je blízko. Zdá se, že Marek se zprávou o uzdravení slepého žebráka Bartimaja chce objasnit, co ještě učedníci nechápali, že mají i oni vydávat svědectví o Ježíšovi, jehož […]

Continue reading


 29. neděle v mezidobí

V evangeliu se setkáváme s dvěma apoštoly, kteří by rádi vynikli. Byli to synové Zebedeovy, Jakub a Jan, kteří prosili Ježíše, aby jim poskytl přední místa v jeho království. Toto přání svědčí o tom, že v lidském nitru je zakořeněna touha po uplatnění. Známe to ze zkušenosti. Člověk v životě touží stále výš a výš a když toho dosáhne, plné […]

Continue reading


 28. neděle v mezidobí

Ježíšova slova: „Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království (Mk 10,27)“ chápeme dnes spíše jen jako úsloví. Tato slova jsou však velmi potřebná pro pochopení Ježíšova vztahu k bohatství. Je dobré pokusit se pochopit skutečný smysl slov našeho Pána. Je skutečností, že Ježíš navštěvuje i zámožné lidi. Zacheovi, který slíbil, že věnuje […]

Continue reading


 27. neděle v mezidobí

Kniha Genesis se zmiňuje velmi podrobně o stvoření světa a stvoření člověka. Je to ta část, v níž vystupuje Bůh – Stvořitel téměř jako člověk. Při stvoření člověka vystupuje jako hrnčíř. Utvořil tělo z hlíny a do něho pak vdechl duši a člověk stal se živou bytostí. Je tím řečeno, že člověk má tělo i duši a […]

Continue reading


 26.neděle v mezidobí

Je neuvěřitelné, že letos oslavíme již 100. výročí od vyhlášení Československé republiky. Slavíme proto, že naše národy se osamostatnily a vykročily s velkou nadějí do budoucnosti. Za těch 100 let prožily radostné, ale i bolestné chvíle.  U příležitosti plzeňských oslav nabídlo Město Plzeň, aby při oslavách na Masarykově náměstí zazněl blok Modlitba za Plzeň, který povede emeritní […]

Continue reading


 25. neděle v mezidobí

Minulou neděle jsme uvažovali o Ježíši – Mesiáši. Petr vyznává u Cesareje Filipovy: „Ty jsi Mesiáš“. Když procházeli Galilejí, učedníci se mezi sebou dohadovali, kdo z nich je největší. Když se jich na to zeptal, mlčeli, protože se nechtěli přiznat. Proto jim dává ponaučení: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech“ […]

Continue reading


 24. neděle v mezidobí

neděle v mezidobí – B Když Ježíš nazval Petra satanem, bylo to jistě hodně tvrdé: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské“ (Mk 8,30). Možná, že to Petra i zabolelo. Výraz „satan“ je hebrejského původu a znamená „odpůrce“. Pro zlého ducha užíváme dvou různých výrazů: „ďábel“, což je převzato z řečtiny a […]

Continue reading


 23. neděle v mezidobí

Prorok Izaiáš předpovídá, že až přijde do mesiánská, budou lidé svědky řady zázračných událostí: „Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých“ (Iz 35,5,). Je to velká útěcha pro lid, který v té době trpěl nájezdy Asyřanů. Prorok předpovídá, že přijde Mesiáš, který vysvobodí lid z poroby a útlaku. Až bude lidem nejhůře, přijde Mesiáš, který […]

Continue reading