FUNGOVÁNÍ FARNOSTI V DOBĚ KARANTÉNY

  • Všechny veřejné bohoslužby i  jakékoliv pravidelné akce v kostele i na faře jsou až do odvolání zrušeny.
  • Jsme tu ale pořád pro vás. Kdykoliv volejte, pište nebo zvoňte na faře, pokud cokoliv potřebujete.
  • Využívejte prosím přenosy bohoslužeb např. na TV Noe nebo na rádiu Proglas. Od úterý do pátku vždy v 16:00 také vysíláme živě mši sv. z naší farní kaple na facebookové stránce naší farnosti. Každou středu do konce postní doby ve 14:30 zde také bude přenos křížové cesty z kostela nebo kaple.
  • Zpovědní služby jsou v době karantény zrušeny. Je však možné se s knězem na svátosti smíření individuálně domluvit. Podobně je možné také požádat o svaté přijímání. Volejte, pište nebo zvoňte na faře.
  • Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. zůstane otevřen každý den od rána do večera v prostoru ke mříži. Od úterý do soboty od 12:00 do 13:00 a od 17:00 do 18:00 a v neděli od 17:00 do 18:00 bude v kostele k dispozici kněz.
  • Domluvené úmysly na mše sv. budou kněží sloužit soukromě. Pokud byste je chtěli přesunout na později, kontaktujte nás.
  • Zkusme tuto dobu, kdy se nemůžeme scházet v kostele na bohoslužbách, pojmout nejen jako krizi, ale i jako šanci: zastavit se, uvědomit si podstatné, obnovit svou soukromou modlitbu, četbu Písma, věnovat se své rodině. 
  • Zde na webových stránkách naleznete nejen aktuální informace o fungování farnosti v době koronavirové, ale i každodenní rozjímání nad textem Písma ze mše sv. a podklady k nedělní  rodinné modlitbě u vás doma.
  • Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, např. s nákupem potravin, nebo svou pomoc potřebným naopak nabízíte, kontaktuje nás.

kontakt na kněze: 737 814 525, petrasovsky@bip.cz

kontakt na faru: 733 741 676

 

Prohlášení místopředsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera:

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu.Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.
 
16. března 2020
 
Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Doplněk k instrukci:
 
1.     Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na lidi, jimž poskytl individuální službu, kvůli případné karanténě.
2.     Doporučení k pohřbům: Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po zrušení opatření pak ve společenství farnosti.