Matky Boží Panny Marie – 1. ledna 2018

Nový rok jsme začali slavností Panny Marie Matky Boží. Do nového roku tedy vstupujeme pod ochranou Panny Marie. Jí vděčíme za příchod Spasitelův, jí vděčíme za její laskavou přímluvu. Je-li to betlémské Dítě, jehož narození jsme oslavili, pravý Bůh, který se stal člověkem, potom jeho matka, Panna Marie, má plné právo na titul Rodička Boží. Sv. Pavel píše v listě Galaťanům: „Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil všechny lidi“ (Gal 4,4). Z toho úryvku uzavíráme, že Maria porodila v Betlémě Ježíše, Boha a člověka. Proto se i tuto neděli – 2. neděli vánoční –opět vracíme k Janovu evangeliu, v němž apoštol zdůrazňuje pravdu Ježíšova Božství. Ježíš Kristus je to věčné Slovo, které přebývalo u Otce, Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha. Své božství přesvědčivě dokázal četnými zázraky a znameními, a tak mnozí z jeho posluchačů v něj uvěřili. Přicházeli za ním a stali se jeho učedníky. Sv. Pavel  pronáší chvalozpěv na Boží moudrost a laskavost: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa“ (Ef 1,3). Bůh si nás vyvolil a daroval nám to nejcennější, co měl, svého vlastního Syna.