Květná neděle

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. V tyto dny slavíme  tajemství trpícího, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše. Doprovázíme jej na velikonoční cestě, kterou nazývá liturgie Paschou. Pro nás Ježíš – jak to vyjadřujeme ve vyznání víry – prošel touto cestou jako Boží služebník, který se dobrovolně obětoval za spásu všech lidí, zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Liturgie Svatého týdne nás chce pozvat k aktivní spoluúčasti na této cestě. Tak jako před staletími Ježíš vyšel po cestě z hory Olivové a v slavnostním průvodu se ubíral do Jeruzaléma, tak i dnes si ji připomínáme v liturgii slavnostním průvodem. Ježíš ovšem věděl, když lidé v Jeruzalémě mu provolávali slávu a volali „Hosana, synu Davidovu“, že na Velký pátek budou volat „Ukřižuj ho!“ Prorok Izaiáš předpověděl Ježíšovo utrpení a hluboké  ponížení: „Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou“ (Iz 50,6). V Lukášových pašijích se mluví o Ježíšově smrtelné úzkosti, kterou prožíval  v zahradě Getsemanské: „Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji; jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve“ (Lk 22,43). Přesto odpovídá Otci svým jasným ano: „Otče, chceš-li, odejmi ode mě tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá“.  Byli jsme vykoupeni proto, že Ježíš se za nás zcela vydal ve smírné oběti na kříži až do posledního výdechu. Bez utrpení a smrti na kříži by nemohlo následovat zmrtvýchvstání, jak to slavíme o Velikonocích