30. neděle v mezidobí

Farizejové ve snaze přivést Ježíše do úzkých mu položili otázku, jaké přikázání je největší. Velmi často se zabývali podobnými otázkami. Ježíš na to překvapivě odpovídá: „Milovati budeš Pána, Boha svého.“ Cituje modlitbu „šema“, kterou se Židé modlili denně: „Slyš, Izraeli, Hospodin tvůj Bůh je jediný. Milovati budeš Pána, svého Boha“. Jistě si mnohý položí otázku, […]

Continue reading


 29. neděle v mezidobí

„Čí je ten obraz a nápis?“ ptá se Ježíš učedníků farizejů a herodovců, kteří ho chtěli přivést do úzkých. Jednalo se o velmi choulostivou otázku. V dobách Ježíšových museli lidé platit daně nenáviděným Římanům, k tomu používali římskou měnu, kdy na mincích byl vyobrazen císař, ale platili též daně chrámu a k tomu nesměli těchto peněz použít, protože […]

Continue reading


 28. neděle v mezidobí

Obraz svatební hostiny je v Písmu obvyklý. I v liturgii zaznívají slova: „Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově“. V tomto případě je to pozvání k eucharistické hostině. Jsme zváni ke stolu Páně, abychom dostali za pokrm Tělo a Krev našeho Pána. Je to velký dar, který je nám přichystána jímž se sytíme. Ježíš nám nabízí mnohem […]

Continue reading


 26. neděle v mezidobáí

Pán Ježíš často mluvil v podobenstvích. Jsou to obvykle krátké příběhy, které výstižně a krátce vysvětlovaly pravdy evangelia. Jedno z nejznámějších je podobenství o dělnících na vinici. Lidé mají rádi příběhy.  V té době většinou se nechali dělníci najímat na jeden den a proto přicházeli každý den ráno na určité místo, kam přicházeli i zaměstnavatelé a přímo na […]

Continue reading


 25. neděle v liturgickém mezidobí

Pán Ježíš často mluvil v podobenstvích. Jsou to obvykle krátké příběhy, které výstižně a krátce vysvětlovaly pravdy evangelia. Jedno z nejznámějších je podobenství o dělnících na vinici. Lidé mají rádi příběhy.  V té době většinou se nechali dělníci najímat na jeden den a proto přicházeli každý den ráno na určité místo, kam přicházeli i zaměstnavatelé a přímo na […]

Continue reading


 24. neděle v mezidobí

V modlitbě Páně se modlíme: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. Jsou to slova, která nás zavazují. Dovoláváme se odpuštění s tím, že odpouštíme i svým blízkým, pokud se proviní proti nám. Je to velmi těžké a často se to ani nedaří. Říkáme někdy: „Já odpustím, ale budu si to pamatovat“. Je třeba […]

Continue reading


 23. neděle v mezidobí

Prorok Ezechiel se dostává do babylonského zajetí s první vlnou deportovaných Židů. Zde také dochází k jeho prorockému povolání. V této situaci pomáhá svým souvěrcům. Hospodin Bůh k němu promlouvá: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům“ (Ez 39,8). Židé zde pracovali na zavodňovacích kanálech, byla to opravdu těžká práce. Prorok nabádá […]

Continue reading


 22. neděle v mezidobí

Dnešní 22. neděle v liturgickém  mezidobí se slaví na začátku měsíce září, kdy slavíme svátek Povýšení sv. Kříže. Biblické texty tomu odpovídají. V prvním čtení je zachycen žalozpěv proroka Jeremiáše. Podobných zpěvů je tohoto proroka více a můžeme říci, že se podobají žalmům: „Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než […]

Continue reading


 20. neděle v mezidobí

Pro Ježíšovy současníky byla stěžejní otázka: Pro koho přichází na svět. Přišel proto, aby spasil pouze Židy, anebo i pohany. Setkání se Simeonem dává tušit, že jeho příchod byl nadčasový, pro všechny lidi, tedy nejen pro Židy, ale i pro pohany velmi důležitý: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči […]

Continue reading


 17. neděle v mezidobí

Matoušově evangeliu nacházíme krásné podobenství o pokladu skrytém v poli. Podobné jsou další dvě: podobenství o nalezení vzácné perly i o výlovu ryb. Muž, který našel poklad na poli, z radosti nad tím, že ho nalezl, zakryl to pole, prodal všechno, co měl, aby mohl pole, které mělo velkou  hodnotu, mohl koupit. Podobně to bylo i […]

Continue reading