23. neděle v mezidobí

Prorok Ezechiel se dostává do babylonského zajetí s první vlnou deportovaných Židů. Zde také dochází k jeho prorockému povolání. V této situaci pomáhá svým souvěrcům. Hospodin Bůh k němu promlouvá: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům“ (Ez 39,8). Židé zde pracovali na zavodňovacích kanálech, byla to opravdu těžká práce. Prorok nabádá […]

Continue reading


 22. neděle v mezidobí

Dnešní 22. neděle v liturgickém  mezidobí se slaví na začátku měsíce září, kdy slavíme svátek Povýšení sv. Kříže. Biblické texty tomu odpovídají. V prvním čtení je zachycen žalozpěv proroka Jeremiáše. Podobných zpěvů je tohoto proroka více a můžeme říci, že se podobají žalmům: „Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než […]

Continue reading


 20. neděle v mezidobí

Pro Ježíšovy současníky byla stěžejní otázka: Pro koho přichází na svět. Přišel proto, aby spasil pouze Židy, anebo i pohany. Setkání se Simeonem dává tušit, že jeho příchod byl nadčasový, pro všechny lidi, tedy nejen pro Židy, ale i pro pohany velmi důležitý: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči […]

Continue reading


 17. neděle v mezidobí

Matoušově evangeliu nacházíme krásné podobenství o pokladu skrytém v poli. Podobné jsou další dvě: podobenství o nalezení vzácné perly i o výlovu ryb. Muž, který našel poklad na poli, z radosti nad tím, že ho nalezl, zakryl to pole, prodal všechno, co měl, aby mohl pole, které mělo velkou  hodnotu, mohl koupit. Podobně to bylo i […]

Continue reading


 12. neděle v liturgickém mezidobí

Strach provází člověka celým životem. Často si děláme zbytečné obavy a zdá se nám, jako bychom to potom přivolávali. Strach je přirozený. Bojíme se o své blízké, aby se jim nic nestalo, bojíme se o budoucnost, říkáme si, co nás všechno čeká atd. Do toho zaznívá Ježíšovo jasné slovo: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo […]

Continue reading


 11. neděle v mezidobí

Když se lid Izraeli utábořil na Sinajské poušti, Hospodin řekl Mojžíšovi, který vystoupil na horu: „Budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mě patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem“ (Ex 19,2). Lid Izraele je skutečně lidem Božím, jeho vlastnictvím. Později svatý Petr rozvíjel tuto myšlenku a na základě toho se rozvinulo […]

Continue reading


 Slavnost Nejsvětější Trojice

V neděli po Svatodušních svátcích o slavnosti nejsvětější Trojice oslavujeme hluboké tajemství trojjediného Boha. Bůh je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Již ve Starém Zákoně jsou  náznaky této pravdy: V knize Genezis se píše: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem. (Gen 1,26).  A dále v žalmu 110: „Řekl Pán mému pánu: zasedni po […]

Continue reading


 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Padesátý den po Velikonocích slavíme Svatodušní svátky – slavnost Seslání Ducha svatého. Liturgický rok popisuje skutečné události v časovém sledu, jak nám o tom podávají zprávu evangelia a Skutky apoštolské. Apoštolové se vrátil s hory do Jeruzaléma a tam ve večeřadle očekávali příchod Ducha svatého. Desátého dne po Nanebevstoupení sestoupil na ně Duch svatý v podobě ohnivých […]

Continue reading


 6. neděle velikonoční

V prvním čtení dnešní se dozvídáme o misijní činnosti apoštolů u Samaritánů, které pravověrní Židé pokládali za poloviční pohany a bludaře. A přesto i oni přijali křesťanství a na různých místech vznikají církevní obce. Proto sem přišli sv. Petr a Jan. Ti se modlí a vkládají ruce na věřící, aby jim zprostředkovali dary Ducha svatého […]

Continue reading


 5. neděle velikonoční

Skutky apoštolské popisují život prvkřesťanské obce v Jeruzalémě. Když rostl počet učedníků, začala se projevovat  nespokojenost při každodenním podělování vdov. Tehdy se apoštolové rozhodli pro zásadní krok: ustanovit jáhenskou službu. Jáhenství je určeno k tomu, aby pomáhalo a sloužilo kněžím a biskupům. Proto výraz „kněz“ – „sacerdos“ označuje v současném způsobu vyjadřování kněze, ale ne […]

Continue reading