17. neděle v mezidobí

Pán ježí vykonal za svého života mnoho zázraků. Všechny směřovaly k tomu, aby lidé, svědkové těchto událostí, uvěřili v Ježíše, aby prohloubili víru v něho. On je Syn Boží, který přichází pro naši spásu. Zázraky mají nejrůznější charakter: jednak se jedná o uzdravování nemocných, nejvíc jich vykonal v Kafarnaum, dále šlo o vzkříšení mrtvých: dcera […]

Continue reading


 13. neděle v mezidobí

V evangeliích čteme, že Ježíš za svého působení nejen uzdravoval nemocné, ale též i vzkřísil tři zemřelé: dceru Jairovu v den její smrti, mládence Naimského, když zesnulého vynášeli z města k den pohřbu, aby jej uložili do hrobu, a Lazara, který byl již čtvrtý den v hrobě. Pokaždé ukazuje hlubokou účast na smrti těch, které vrací k životu. Přestavený synagogy Jairos […]

Continue reading


 11.neděle v mezidobí

Velmi často se přirovnává církev ke stromu. Ježíš řekl: „Já jsem pravý vinný kmen a vy jste ratolesti“ (Jan 9,b).  U proroka Ezechiela říká Hospodin Bůh: „Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře“ (Ez 17,22).  Je to krásný obraz Božího lidu, církve. […]

Continue reading


 10.neděle v mezidobí

První čtení dnešní neděle nás přenáší do rajské zahrady v okamžiku, kdy naši prarodiče zhřešili. „Adame, kde jsi?“ Volá Hospodin. Adam se vymlouvá, že se skryl, protože je nahý a posléze, když Hospodin odhaluje pravý stav věci, vymlouvá se na něho samotného: „Žena, kterou jsi mi dal za ženu, ta mi dala z toho stromu, a tak […]

Continue reading


 9. neděle v mezidobí

Když Bůh stvořil svět, rozhodl, že den sedmý bude dnem svátečním. Tento požadavek se ve Starém Zákoně stále objevuje, objevuje se i v 5. knize Mojžíšově: „ Zachovávej den sobotní a svěť ho tak, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého […]

Continue reading


 Slavnost Nejsvětější Trojice

V neděli po Svatodušních svátcích o slavnosti nejsvětější Trojice oslavujeme hluboké tajemství trojjediného Boha. Bůh je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Již ve Starém Zákoně jsou náznaky této pravdy: V knize Genezis se píše: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem. (Gen 1,26).  A dále v žalmu 110: „Řekl Pán mému pánu: zasedni po […]

Continue reading


 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Padesátý den po Velikonocích slavíme Svatodušní svátky – slavnost Seslání Ducha svatého. Liturgický rok popisuje skutečné události v časovém sledu, jak nám o tom podávají zprávu evangelia a Skutky apoštolské. Apoštolové se vrátili s hory do Jeruzaléma a tam ve večeřadle na hoře Siónu očekávali podle Ježíšova příkazu Ducha svatého. Desátého dne po Nanebevstoupení sestoupil na […]

Continue reading


 7. neděle velikonoční

Velekněžská modlitba Ježíšova působí svou vnitřní dynamikou. Ježíš se ji modlí v předvečer svého utrpení. Jeho duchovní pohled je přitom zcela přirozeně zaměřen na apoštoly, které si vyvolil, aby pokračovali v jeho díle. Ježíš ví o vnitřním rozdělení člověka, o křehkosti jeho vztahů k druhým. Člověk se od Boha oddělil hříchem. V průběhu dějin došlo i v církvi k bolestnému […]

Continue reading