17. neděle v mezidobí

Pán ježí vykonal za svého života mnoho zázraků. Všechny směřovaly k tomu, aby lidé, svědkové těchto událostí, uvěřili v Ježíše, aby prohloubili víru v něho. On je Syn Boží, který přichází pro naši spásu. Zázraky mají nejrůznější charakter: jednak se jedná o uzdravování nemocných, nejvíc jich vykonal v Kafarnaum, dále šlo o vzkříšení mrtvých: dcera […]

Continue reading


 13. neděle v mezidobí

V evangeliích čteme, že Ježíš za svého působení nejen uzdravoval nemocné, ale též i vzkřísil tři zemřelé: dceru Jairovu v den její smrti, mládence Naimského, když zesnulého vynášeli z města k den pohřbu, aby jej uložili do hrobu, a Lazara, který byl již čtvrtý den v hrobě. Pokaždé ukazuje hlubokou účast na smrti těch, které vrací k životu. Přestavený synagogy Jairos […]

Continue reading


 11.neděle v mezidobí

Velmi často se přirovnává církev ke stromu. Ježíš řekl: „Já jsem pravý vinný kmen a vy jste ratolesti“ (Jan 9,b).  U proroka Ezechiela říká Hospodin Bůh: „Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře“ (Ez 17,22).  Je to krásný obraz Božího lidu, církve. […]

Continue reading


 10.neděle v mezidobí

První čtení dnešní neděle nás přenáší do rajské zahrady v okamžiku, kdy naši prarodiče zhřešili. „Adame, kde jsi?“ Volá Hospodin. Adam se vymlouvá, že se skryl, protože je nahý a posléze, když Hospodin odhaluje pravý stav věci, vymlouvá se na něho samotného: „Žena, kterou jsi mi dal za ženu, ta mi dala z toho stromu, a tak […]

Continue reading


 9. neděle v mezidobí

Když Bůh stvořil svět, rozhodl, že den sedmý bude dnem svátečním. Tento požadavek se ve Starém Zákoně stále objevuje, objevuje se i v 5. knize Mojžíšově: „ Zachovávej den sobotní a svěť ho tak, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého […]

Continue reading


 Slavnost Nejsvětější Trojice

V neděli po Svatodušních svátcích o slavnosti nejsvětější Trojice oslavujeme hluboké tajemství trojjediného Boha. Bůh je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Již ve Starém Zákoně jsou náznaky této pravdy: V knize Genezis se píše: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem. (Gen 1,26).  A dále v žalmu 110: „Řekl Pán mému pánu: zasedni po […]

Continue reading


 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Padesátý den po Velikonocích slavíme Svatodušní svátky – slavnost Seslání Ducha svatého. Liturgický rok popisuje skutečné události v časovém sledu, jak nám o tom podávají zprávu evangelia a Skutky apoštolské. Apoštolové se vrátili s hory do Jeruzaléma a tam ve večeřadle na hoře Siónu očekávali podle Ježíšova příkazu Ducha svatého. Desátého dne po Nanebevstoupení sestoupil na […]

Continue reading


 7. neděle velikonoční

Velekněžská modlitba Ježíšova působí svou vnitřní dynamikou. Ježíš se ji modlí v předvečer svého utrpení. Jeho duchovní pohled je přitom zcela přirozeně zaměřen na apoštoly, které si vyvolil, aby pokračovali v jeho díle. Ježíš ví o vnitřním rozdělení člověka, o křehkosti jeho vztahů k druhým. Člověk se od Boha oddělil hříchem. V průběhu dějin došlo i v církvi k bolestnému […]

Continue reading


 6. neděle velikonoční

V předvečer svého utrpení se Ježíš loučí se svými blízkými. Velmi mu záleží na tom, aby jeho apoštolové byli dobře připraveni na svůj budoucí úkol. Tři léta formace je až příliš málo, aby se z rybářů, kteří často vyplouvali na jezero a lovili ryby, se stali apoštolové. Jen několik chvilek zbývá do doby, pro níž přišel na […]

Continue reading


 5. neděle velikonoční

Působení prvotní církve bylo velmi dynamické. Sv. Barnabáš vypravoval apoštolům o svatém Pavlovi, co všechno Bůh mu prokázal. Tím bylo zřejmé k jak velikému úkolu jej Pán povolal. Sv. Lukáš uzavírá své vyprávění o životě prvotní církve slovy: „S úspěchem vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého (Sk 9,31). Můžeme si položit otázku, […]

Continue reading