Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnešní slavností Ježíše Krista Krále si připomínáme, že Ježíš přijde na konci věků jako soudce a král. V prefaci o slavnosti Ježíše Krista Krále zpíváme: „On je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a pokoje, v království svatosti a milosti, v království […]

Continue reading


 33. neděle v liturgickém mezidobí

  Kniha Přísloví chválí dobrou a poctivou ženu: „Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ní spoléhá“ (Pří. 31. 10). Dále rozvádí, jaká má být taková žena, která pečuje o domácnost. Tehdy v Izraeli to bylo zvlášť důležité, protože žena se starala o celý dům, zajišťovala čistotu, oblečení pro členy domácnosti, vařila a pekla, […]

Continue reading


 32. neděle v mezidobí

Moudrost je nade všechno. Ceníme si  moudrých lidí, kteří bez ohledu na svá osobní přání, dovedou se vždy moudře rozhodnout. Proto ji Písmo svaté tolik chválí: „Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají“ (Mdr 6,12). Je vybídnutí k tomu, abychom ji hledali, snažili se ji získat. […]

Continue reading


 31. neděle v mezidobí

Prorok Malachiáš patří mezi tzv. malé proroky. Jméno znamená: „Můj posel.“ Kniha proroctví není příliš rozsáhlá, ale jde o výzvu k dobrému životu. Lid se vrací z exilu, Ezdráš a Nehemiáš nalézají knihy Zákona, z níž předčítají lidu. Jde o to, že Hospodin je Bůh jediný a svatý, a tak lidé mají činit pokání. V evangeliu Ježíš zdůrazňuje, že […]

Continue reading


 30. neděle v mezidobí

Farizejové ve snaze přivést Ježíše do úzkých mu položili otázku, jaké přikázání je největší. Velmi často se zabývali podobnými otázkami. Ježíš na to překvapivě odpovídá: „Milovati budeš Pána, Boha svého.“ Cituje modlitbu „šema“, kterou se Židé modlili denně: „Slyš, Izraeli, Hospodin tvůj Bůh je jediný. Milovati budeš Pána, svého Boha“. Jistě si mnohý položí otázku, […]

Continue reading


 29. neděle v mezidobí

„Čí je ten obraz a nápis?“ ptá se Ježíš učedníků farizejů a herodovců, kteří ho chtěli přivést do úzkých. Jednalo se o velmi choulostivou otázku. V dobách Ježíšových museli lidé platit daně nenáviděným Římanům, k tomu používali římskou měnu, kdy na mincích byl vyobrazen císař, ale platili též daně chrámu a k tomu nesměli těchto peněz použít, protože […]

Continue reading


 28. neděle v mezidobí

Obraz svatební hostiny je v Písmu obvyklý. I v liturgii zaznívají slova: „Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově“. V tomto případě je to pozvání k eucharistické hostině. Jsme zváni ke stolu Páně, abychom dostali za pokrm Tělo a Krev našeho Pána. Je to velký dar, který je nám přichystána jímž se sytíme. Ježíš nám nabízí mnohem […]

Continue reading


 26. neděle v mezidobáí

Pán Ježíš často mluvil v podobenstvích. Jsou to obvykle krátké příběhy, které výstižně a krátce vysvětlovaly pravdy evangelia. Jedno z nejznámějších je podobenství o dělnících na vinici. Lidé mají rádi příběhy.  V té době většinou se nechali dělníci najímat na jeden den a proto přicházeli každý den ráno na určité místo, kam přicházeli i zaměstnavatelé a přímo na […]

Continue reading


 25. neděle v liturgickém mezidobí

Pán Ježíš často mluvil v podobenstvích. Jsou to obvykle krátké příběhy, které výstižně a krátce vysvětlovaly pravdy evangelia. Jedno z nejznámějších je podobenství o dělnících na vinici. Lidé mají rádi příběhy.  V té době většinou se nechali dělníci najímat na jeden den a proto přicházeli každý den ráno na určité místo, kam přicházeli i zaměstnavatelé a přímo na […]

Continue reading


 24. neděle v mezidobí

V modlitbě Páně se modlíme: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. Jsou to slova, která nás zavazují. Dovoláváme se odpuštění s tím, že odpouštíme i svým blízkým, pokud se proviní proti nám. Je to velmi těžké a často se to ani nedaří. Říkáme někdy: „Já odpustím, ale budu si to pamatovat“. Je třeba […]

Continue reading