12. neděle v mezidobí

Pán Ježíš se často a rád modlil o samotě. Ve dne byl doslova obléhán lidmi, a tak se v noci uchyloval do ústraní. Často jej tam následovali i učedníci. Musel to být vždy hluboký zážitek, když byl po celé hodiny ponořen do modlitby, v níž se setkával s Otcem. Proto se při jedné z těchto příležitostí otázal svých učedníků: […]

Continue reading


 Slavnost Nejsvětější Trojice

V neděli po Svatodušních svátcích o slavnosti nejsvětější Trojice oslavujeme hluboké tajemství trojjediného Boha. Bůh je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Již ve Starém Zákoně jsou  náznaky této pravdy: V knize Genezis se píše: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem. (Gen 1,26).  A dále v žalmu 110: „Řekl Pán mému pánu: zasedni po […]

Continue reading


 2. neděle adventní

V adventní době vystupuje v liturgii do popředí postava sv. Jana Křtitele. Od svého mládí žil na poušti, kde se připravoval na své veřejné vystoupení. V ústraní a samotě vyrostl ve velkou osobnost, takže Pán Ježíš o něm prohlásil: „Mezi zrozenci z ženy nepovstal větší nad Jana Křtitele.“  Od okamžiku svého veřejného vystoupení budil pozornost a to nejen svým zjevem, […]

Continue reading


 1. neděle adventní

Začíná několikatýdenní adventní doba, doba očekávání příchodu slíbeného Mesiáše. Proto se toto období nazývá advent – t.zn příchod. Připomínáme si tak velmi dlouhou dobu, kdy lidé očekávali příchod Mesiáše, upínali se k jeho osobnosti, kterou vykreslili starozákonní proroci. Prorok Jeremiáš volá: „Hle, blíží se dni — praví Hospodin — kdy splním sliby, které jsem dal […]

Continue reading


 Slavnost Ježíše Krista Krále

 V samotném závěru církevního roku si dnešní slavností připomínáme, že Ježíš Kristus přijde na konci věků jako soudce a král. V prefaci o slavnosti Ježíše Krista Krále zpíváme: „On je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a pokoje, v království svatosti a milosti, […]

Continue reading


 33. neděle v mezidobí

Ke konci církevního roku zaznívá v liturgii myšlenka na Poslední soud. Kdo by nechtěl někdy nahlédnout do budoucnosti a poodhalit tajemství, které je nám skryté. Z Písma sv. víme, že na konci věků přijde opět Ježíš Kristus na tento svět. Nepřijde již jako malé betlémské dítě, v ponížení a chudobě, ale jako vládce a soudce. Prorok Daniel hovoří […]

Continue reading


 30. neděle v mezidobí

Sv. Marek velmi často popisuje různé události, které se odehrávají cestou. Připomíná tak, že začíná příprava cesty, na níž Ježíš se svými učedníky oznamoval, že Boží království je blízko. Zdá se, že Marek se zprávou o uzdravení slepého žebráka Bartimaja chce objasnit, co ještě učedníci nechápali, že mají i oni vydávat svědectví o Ježíšovi, jehož […]

Continue reading


 29. neděle v mezidobí

V evangeliu se setkáváme s dvěma apoštoly, kteří by rádi vynikli. Byli to synové Zebedeovy, Jakub a Jan, kteří prosili Ježíše, aby jim poskytl přední místa v jeho království. Toto přání svědčí o tom, že v lidském nitru je zakořeněna touha po uplatnění. Známe to ze zkušenosti. Člověk v životě touží stále výš a výš a když toho dosáhne, plné […]

Continue reading


 28. neděle v mezidobí

Ježíšova slova: „Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království (Mk 10,27)“ chápeme dnes spíše jen jako úsloví. Tato slova jsou však velmi potřebná pro pochopení Ježíšova vztahu k bohatství. Je dobré pokusit se pochopit skutečný smysl slov našeho Pána. Je skutečností, že Ježíš navštěvuje i zámožné lidi. Zacheovi, který slíbil, že věnuje […]

Continue reading