33. neděle v mezidobí

Ke konci církevního roku zaznívá v liturgii myšlenka na Poslední soud. Kdo by nechtěl někdy nahlédnout do budoucnosti a poodhalit tajemství, které je nám skryté. Z Písma sv. víme, že na konci věků přijde opět Ježíš Kristus na tento svět. Nepřijde již jako malé betlémské dítě, v ponížení a chudobě, ale jako vládce a soudce. Prorok Daniel hovoří […]

Continue reading


 32. neděle v mezidobí

Papež Jan Pavel I., jako benátský patriarcha, psal fiktivní dopisy významným osobnostem. Mezi jinými napsal též dopis sv. Terezii Ježíškově, v němž napsal „Láska je malá mince“. A dále píše: „Často je láska možná jen jako malá mince“. Láska je tedy malá mince a může být velká, neboť malé není vždy jen to, co je […]

Continue reading


 30. neděle v mezidobí

Sv. Marek velmi často popisuje různé události, které se odehrávají cestou. Připomíná tak, že začíná příprava cesty, na níž Ježíš se svými učedníky oznamoval, že Boží království je blízko. Zdá se, že Marek se zprávou o uzdravení slepého žebráka Bartimaja chce objasnit, co ještě učedníci nechápali, že mají i oni vydávat svědectví o Ježíšovi, jehož […]

Continue reading


 29. neděle v mezidobí

V evangeliu se setkáváme s dvěma apoštoly, kteří by rádi vynikli. Byli to synové Zebedeovy, Jakub a Jan, kteří prosili Ježíše, aby jim poskytl přední místa v jeho království. Toto přání svědčí o tom, že v lidském nitru je zakořeněna touha po uplatnění. Známe to ze zkušenosti. Člověk v životě touží stále výš a výš a když toho dosáhne, plné […]

Continue reading


 28. neděle v mezidobí

Ježíšova slova: „Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království (Mk 10,27)“ chápeme dnes spíše jen jako úsloví. Tato slova jsou však velmi potřebná pro pochopení Ježíšova vztahu k bohatství. Je dobré pokusit se pochopit skutečný smysl slov našeho Pána. Je skutečností, že Ježíš navštěvuje i zámožné lidi. Zacheovi, který slíbil, že věnuje […]

Continue reading


 27. neděle v mezidobí

Kniha Genesis se zmiňuje velmi podrobně o stvoření světa a stvoření člověka. Je to ta část, v níž vystupuje Bůh – Stvořitel téměř jako člověk. Při stvoření člověka vystupuje jako hrnčíř. Utvořil tělo z hlíny a do něho pak vdechl duši a člověk stal se živou bytostí. Je tím řečeno, že člověk má tělo i duši a […]

Continue reading


 17. neděle v mezidobí

Pán ježí vykonal za svého života mnoho zázraků. Všechny směřovaly k tomu, aby lidé, svědkové těchto událostí, uvěřili v Ježíše, aby prohloubili víru v něho. On je Syn Boží, který přichází pro naši spásu. Zázraky mají nejrůznější charakter: jednak se jedná o uzdravování nemocných, nejvíc jich vykonal v Kafarnaum, dále šlo o vzkříšení mrtvých: dcera […]

Continue reading


 13. neděle v mezidobí

V evangeliích čteme, že Ježíš za svého působení nejen uzdravoval nemocné, ale též i vzkřísil tři zemřelé: dceru Jairovu v den její smrti, mládence Naimského, když zesnulého vynášeli z města k den pohřbu, aby jej uložili do hrobu, a Lazara, který byl již čtvrtý den v hrobě. Pokaždé ukazuje hlubokou účast na smrti těch, které vrací k životu. Přestavený synagogy Jairos […]

Continue reading


 11.neděle v mezidobí

Velmi často se přirovnává církev ke stromu. Ježíš řekl: „Já jsem pravý vinný kmen a vy jste ratolesti“ (Jan 9,b).  U proroka Ezechiela říká Hospodin Bůh: „Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře“ (Ez 17,22).  Je to krásný obraz Božího lidu, církve. […]

Continue reading