2. neděle v mezidobí

Bůh povolává člověka ke své službě. Jeho volání je nevtíravé, trpělivě čeká na odpověď člověka.Překvapuje nás, jakým způsobem povolal Samuela. Ten spal v blízkosti Hospodinovy archy v chrámu, když zaslechl jemný hlas: „Samueli, Samueli“. Zpočátku se domníval, že jej volá velekněz Eli. Proto za ním přišel, ale ten jej nevolal. Když se to znovu opakovalo, poznal tento […]

Continue reading


 Slavnost Narození Páně

Svatá noc vánoční – je nejdelší  a nejradostnější nocí v církevním roce. Co nám všechno vytane v mysli, když se vysloví slůvko „noc“ ? Již pouhé slovo nám připomíná různé skutečnosti. Noc nebývá vždy příjemná. Říkáme: temnota noci, noc smyslů, a také máme na mysli stav člověka. V noci se obvykle nemocným přitíží a jak si přejí, aby […]

Continue reading


 3. neděle adventní

Dnešní neděle se nazývá neděle Gaudete – radujte se. Je to podle vstupního zpěvu, který začíná slovy: „Radujte se, opakuji, radujte se!“ Radujme se, protože je blízko slavnost Narození Páně.  Liturgická barva je růžová. Jsou pouze dvě neděle v liturgickém roce, kdy je možno použít roucho této liturgické barvy. V ní můžeme vidět bílou barvu, která prostupuje […]

Continue reading


 2. neděle adventní

Tento liturgický rok uslyšíme velmi často z evangelia sv. Marka. Tento evangelista nás bude po celý rok doprovázet. Byl to spolupracovník sv. Petra, působil s ním v Římě a na přání římských křesťanů sepsal evangelium na základě kázání tohoto velkého apoštola. Evangelium začíná slovy:  „Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím“ (Mk 1,1,).  Sv. Petr velmi často mluvil […]

Continue reading


 1. neděle adventní

Dnešní nedělí – 1. nedělí adventní – začíná nový církevní rok. První část tohoto období se nazývá advent. Je to latinské slovo a znamená „příchod“. Ježíš přichází. Ve středověku se snažili toto slovo nahradit českým výrazem a vytvořili slovo „příští“ ve smyslu podstatného jména středního roku. Tento výraz se nevžil, i když v jedné adventní […]

Continue reading


 Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnešní slavností Ježíše Krista Krále si připomínáme, že Ježíš přijde na konci věků jako soudce a král. V prefaci o slavnosti Ježíše Krista Krále zpíváme: „On je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a pokoje, v království svatosti a milosti, v království […]

Continue reading


 33. neděle v liturgickém mezidobí

  Kniha Přísloví chválí dobrou a poctivou ženu: „Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ní spoléhá“ (Pří. 31. 10). Dále rozvádí, jaká má být taková žena, která pečuje o domácnost. Tehdy v Izraeli to bylo zvlášť důležité, protože žena se starala o celý dům, zajišťovala čistotu, oblečení pro členy domácnosti, vařila a pekla, […]

Continue reading


 32. neděle v mezidobí

Moudrost je nade všechno. Ceníme si  moudrých lidí, kteří bez ohledu na svá osobní přání, dovedou se vždy moudře rozhodnout. Proto ji Písmo svaté tolik chválí: „Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají“ (Mdr 6,12). Je vybídnutí k tomu, abychom ji hledali, snažili se ji získat. […]

Continue reading


 31. neděle v mezidobí

Prorok Malachiáš patří mezi tzv. malé proroky. Jméno znamená: „Můj posel.“ Kniha proroctví není příliš rozsáhlá, ale jde o výzvu k dobrému životu. Lid se vrací z exilu, Ezdráš a Nehemiáš nalézají knihy Zákona, z níž předčítají lidu. Jde o to, že Hospodin je Bůh jediný a svatý, a tak lidé mají činit pokání. V evangeliu Ježíš zdůrazňuje, že […]

Continue reading