Fotografie ze křtu Velikonoce 2017

Velikonoční vigilie: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/835c98d5-256d-4ac1-a131-d954d00dd3e7 Další fotky Velikonoční vigilie: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/95df0f45-e92c-4623-81a9-4f13f475fc37 Vigilie – křest, biřmování, první svaté přijímání http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/4777580f-1267-41a2-9578-4c6dc49f07f8

Continue reading


 3. neděle postní

Lid Izraele, který putoval pouští do země zaslíbené, reptal proti Mojžíšovi, kterému předhazovali, že je vyvedl na toto nehostinné místo, aby zde zahynuli žízní: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ (Ex 17,3).  Mojžíš udeřil do skály a z ní vytryskl pramen vody. Tento národ stále projevoval nespokojenost, dokonce […]

Continue reading


 2. neděle postní

Tři z apoštolů – Petr, Jan a Jakub se stali svědky Ježíšova proměnění na hoře. Sv. Matouš zdůrazňuje, že je Ježíš „vyvedl na vysokou horu, aby byli sami“ (Mt 17,1). Šlo mu o to, aby byli spolu, aby se spolu modlili. V tomto případě se jeho modlitba lišila od ostatních tím, že Ježíšova „tvář zazářila jako slunce […]

Continue reading


 3. neděle velikonoční

V dnešním evangeliu se hovoří o tom, že Ježíš předal Petrovi u Genezaretského jezera prvenství v církvi. Bylo to opět v době po zmrtvýchvstání, kdy se apoštolové vrátili k původní profesi – k rybolovu. Ani tentokrát – ač se namáhali po celou noc – nic nechytili. Setkávají s e s Ježíšem, který jim poradil, kam mají hodit síť a kupodivu opět ulovili […]

Continue reading


 2. neděle velikonoční

Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš ukázal mnohým, aby dokázal, že žije. Proto radost apoštolů byla veliká, když viděli svého Mistra a poznali, že je to skutečně on. Tehdy, prvního dne, kdy se jim Ježíš ukázal poprvé, nebyl Tomáš s nimi. Když mu oznámili, že Ježíš žije, nechtěl tomu uvěřit. Namítal: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy […]

Continue reading


 4. neděle postní – Gaudete

Podobenství o marnotratném synu je známé už tím, že četní malíři vyobrazili návrat syna k svému otci. Starší syn se sice nad tím pohoršoval, ale Otec vysvětluje své jednání: „Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, zase žije, byl ztracen, je zase nalezen“ (LK 15,32). Tato věta má ukazuje velikost Božího […]

Continue reading


 2. neděle postní

Na vrcholu hory Tábor v Galileji stojí dnes bazilika ve tvaru tří stanů. Je to narážka na to, že Petr při proměnění Ježíše projevil přání: „Pane, je nám zde dobře, postavíme tu tři stany.“ Ježíš se proměnil před zraky tří apoštolů: Petra, Jakuba a Jana. Ti užasle hledí na svého Mistra, z něhož září zář jeho božství. […]

Continue reading


 1. neděle postní

Nikdo za svého života není ušetřen pokušení. I sám Ježíš musel za svého pozemského života čelit pokušení. Ďábel jej pokoušel třikrát. Všechna pokušení byla velmi lákavá, zvláště to, kdy měl proměnit kameny v chléb. Jde o pokušení k touze po nezřízených radostech bez ohledu na Boží řád, k pýše života s touhou po moci nad lidmi a světem a […]

Continue reading


 4. neděle v mezidobí

Ježíš z Nazareta hlásal po celé Galileji radostnou zvěst. Učil na různých místech a všichni, kdo ho slyšeli, jej chválili. Dle svého zvyku šel v sobotu do synagógy. Postavil se uprostřed, aby předčítal z Písma. Každý dospělý Izraelita tak mohl učinit. Podali mu svitek Písma s Izaiášovým proroctvím. Přečetl místo, kde prorok mluví o budoucím poslání Mesiáše: Lidé […]

Continue reading