4.neděle adventní

neděle adventní – C   Dnešní neděle je velmi blízká Vánočním svátkům a proto je to neděle mariánská. Bezprostředně po Zvěstování, kdy se Maria dozvěděla, že bude matkou Vykupitele a souhlasila s tím, vydala se na cestu ke své příbuzné Alžbětě, aby se s ní podělila o radost, kterou prožívala. Radovala se, že Vykupitel je na cestě, […]

Continue reading


 3. neděle adventní

Dnešní neděle je nazývána latinským výrazem: „Gaudete“ – tzn. „Radujte se!“ Sv. Pavel zdůrazňuje tuto myšlenku: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Fil 4,4). Máme mnoho důvodů k radosti, a všechny bychom mohli shrnout do jedné věty: „Pán je blízko“. Ke křesťanství patří radost. Řekneme-li, že radost patří ke křesťanství, neznamená to, že […]

Continue reading


 31. neděle v mezidobí

Mojžíš přikazoval svému lidu, aby zachovával Boží zákon. Věděl, že ten ho nese a přivede k věčnému cíli. Je to lid, který byl vzpurné šíje, často se vzdaloval od Hospodina. Proto ze strany Mojžíše je zde i příslib, že dojdou do země zaslíbené, do země, kterou Bůh slíbil Abrahámovi a jeho potomkům. Podmínka je zachovat Boží […]

Continue reading


 26.neděle v mezidobí

Je neuvěřitelné, že letos oslavíme již 100. výročí od vyhlášení Československé republiky. Slavíme proto, že naše národy se osamostatnily a vykročily s velkou nadějí do budoucnosti. Za těch 100 let prožily radostné, ale i bolestné chvíle.  U příležitosti plzeňských oslav nabídlo Město Plzeň, aby při oslavách na Masarykově náměstí zazněl blok Modlitba za Plzeň, který povede emeritní […]

Continue reading


 25. neděle v mezidobí

Minulou neděle jsme uvažovali o Ježíši – Mesiáši. Petr vyznává u Cesareje Filipovy: „Ty jsi Mesiáš“. Když procházeli Galilejí, učedníci se mezi sebou dohadovali, kdo z nich je největší. Když se jich na to zeptal, mlčeli, protože se nechtěli přiznat. Proto jim dává ponaučení: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech“ […]

Continue reading


 24. neděle v mezidobí

neděle v mezidobí – B Když Ježíš nazval Petra satanem, bylo to jistě hodně tvrdé: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské“ (Mk 8,30). Možná, že to Petra i zabolelo. Výraz „satan“ je hebrejského původu a znamená „odpůrce“. Pro zlého ducha užíváme dvou různých výrazů: „ďábel“, což je převzato z řečtiny a […]

Continue reading


 23. neděle v mezidobí

Prorok Izaiáš předpovídá, že až přijde do mesiánská, budou lidé svědky řady zázračných událostí: „Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých“ (Iz 35,5,). Je to velká útěcha pro lid, který v té době trpěl nájezdy Asyřanů. Prorok předpovídá, že přijde Mesiáš, který vysvobodí lid z poroby a útlaku. Až bude lidem nejhůře, přijde Mesiáš, který […]

Continue reading


 22. neděle v mezidobí

Jistě nešlo farizeům jen o hygienické předpisy, když vytýkali, že si učedníci Ježíšovi neumývají ruce, ale mělo to rovněž obřadní význam. Všechny tyto drobné předpisy měly u židů stejnou vážnost jako Boží příkazy. Šlo jim o vnější zachovávání předpisů, aniž by se dotkly jejich srdce. Bůh skrze proroka Izaiáše vytýká svému lidu:  „Tento lid mě […]

Continue reading


 21. neděle v mezidobí

Když Ježíš skončil eucharistickou řeč, přednesenou v synagoze v Kafarnaum, rozhostilo se ticho. V té chvíli nedokázali pochopit, že mají jíst Ježíšovo Tělo a pít jeho Krev. Mohli to chápat v dvojím smyslu a obojí byl nepřijatelný: „Což se chce nechat zabít, abychom jedli jeho tělo?“ A druhý výklad, že by mělo vzniknout nepřátelství. protože […]

Continue reading


 20.neděle v mezidobí

Pán Ježíš pronesl v synagoze  Kafarnaum eucharistickou řeč, v níž přislíbil ustanovení Eucharistie: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky“ (Jan 6, 51).  Jsou to slova, která zazněla jako reakce na překvapení lidí po zázračném nasycení na poušti. Chtěli ho prohlásit za krále, čemuž se pochopitelně bránil. Hledali […]

Continue reading