2. neděle postní

Na vrcholu hory Tábor v Galileji stojí dnes bazilika ve tvaru tří stanů. Je to narážka na to, že Petr při proměnění Ježíše projevil přání: „Pane, je nám zde dobře, postavíme tu tři stany.“ Ježíš se proměnil před zraky tří apoštolů: Petra, Jakuba a Jana. Ti užasle hledí na svého Mistra, z něhož září zář jeho božství. […]

Continue reading


 1. neděle postní

Nikdo za svého života není ušetřen pokušení. I sám Ježíš musel za svého pozemského života čelit pokušení. Ďábel jej pokoušel třikrát. Všechna pokušení byla velmi lákavá, zvláště to, kdy měl proměnit kameny v chléb. Jde o pokušení k touze po nezřízených radostech bez ohledu na Boží řád, k pýše života s touhou po moci nad lidmi a světem a […]

Continue reading


 4. neděle v mezidobí

Ježíš z Nazareta hlásal po celé Galileji radostnou zvěst. Učil na různých místech a všichni, kdo ho slyšeli, jej chválili. Dle svého zvyku šel v sobotu do synagógy. Postavil se uprostřed, aby předčítal z Písma. Každý dospělý Izraelita tak mohl učinit. Podali mu svitek Písma s Izaiášovým proroctvím. Přečetl místo, kde prorok mluví o budoucím poslání Mesiáše: Lidé […]

Continue reading


 3. neděle v mezidobí

Církev Podle učení sv. Pavla je Kristovo mystické tělo. Tento apoštol v listě Korinťanům (v druhém čtení dnešní neděle) ukazuje život církve na obrazu lidského těla. Píše: „Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo“  (1 Kor 12,12).  Ježíšova smrt na […]

Continue reading


 2. neděle v mezidobí

Pán Ježíš přišel se svými učedníky do Kány Galilejské, kde se právě slavila svatba. Svatebčané je pozvali. Během svatební hostiny jim došlo víno a on na přímluvu své matky Panny Marie udělal první zázrak: proměnil vodu ve víno. Ježíš na počátku svého veřejného působení tak prokazoval své božství. Jeho matka, když zpozorovala, co se stalo, […]

Continue reading


 Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V neděli mezi vánočními svátky slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše Marie a Josefa. Do atmosféry vánočních svátků patří vzpomínka na Svatou Rodinu. Když stojíme u jesliček, před naším zrakem je vyobrazena Svatá Rodina. Vánoce jsou rodinné svátky. Připomínáme, v čem je nám Nazaretská rodina vzorem: každý člen této rodiny byl Bohu nějakým způsobem zasvěcen. Pán ježíš – […]

Continue reading


 Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V neděli mezi vánočními svátky slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše Marie a Josefa. Do atmosféry vánočních svátků patří vzpomínka na Svatou Rodinu. Když stojíme u jesliček, před naším zrakem je vyobrazena Svatá Rodina. Vánoce jsou rodinné svátky. Připomínáme, v čem je nám Nazaretská rodina vzorem: každý člen této rodiny byl Bohu nějakým způsobem zasvěcen. Pán ježíš – […]

Continue reading


 Slavnost Narození Páně

Prorok Izaiáš patří mezi nejvýznamnější proroky Starého Zákona. Vidí jasně do budoucnosti a předpověděl vše, co se týkalo osobnosti Mesiáše, takže ho církevní otcové nazývali evangelistou Starého Zákona. „Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo“ (Iz 9,1). V temnotách se octli všichni lidé po pádu do hříchu. Rozhodně si […]

Continue reading


 4. neděle adventní

Dnešní neděle je velmi blízká Vánočním svátkům a proto je to neděle mariánská. Bezprostředně po Zvěstování, kdy se Maria dozvěděla, že bude matkou Vykupitele a souhlasila s tím, vydala se na cestu ke své příbuzné Alžbětě, aby se s ní podělila o radost, kterou prožívala. Radovala se, že Vykupitel je na cestě, radovala se, že […]

Continue reading


 5. neděle v mezidobí

Co je člověk? Na tuto otázku odpovídají mnozí lidé, odpověděl na ni i trpící Job: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu.“ Ptáme-li se dál, jak se život rozvíjí a jak plyne, na to rovněž odpovídá Job: „Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, […]

Continue reading