24. neděle v mezidobí

neděle v mezidobí – B Když Ježíš nazval Petra satanem, bylo to jistě hodně tvrdé: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské“ (Mk 8,30). Možná, že to Petra i zabolelo. Výraz „satan“ je hebrejského původu a znamená „odpůrce“. Pro zlého ducha užíváme dvou různých výrazů: „ďábel“, což je převzato z řečtiny a […]

Continue reading


 23. neděle v mezidobí

Prorok Izaiáš předpovídá, že až přijde do mesiánská, budou lidé svědky řady zázračných událostí: „Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých“ (Iz 35,5,). Je to velká útěcha pro lid, který v té době trpěl nájezdy Asyřanů. Prorok předpovídá, že přijde Mesiáš, který vysvobodí lid z poroby a útlaku. Až bude lidem nejhůře, přijde Mesiáš, který […]

Continue reading


 22. neděle v mezidobí

Jistě nešlo farizeům jen o hygienické předpisy, když vytýkali, že si učedníci Ježíšovi neumývají ruce, ale mělo to rovněž obřadní význam. Všechny tyto drobné předpisy měly u židů stejnou vážnost jako Boží příkazy. Šlo jim o vnější zachovávání předpisů, aniž by se dotkly jejich srdce. Bůh skrze proroka Izaiáše vytýká svému lidu:  „Tento lid mě […]

Continue reading


 21. neděle v mezidobí

Když Ježíš skončil eucharistickou řeč, přednesenou v synagoze v Kafarnaum, rozhostilo se ticho. V té chvíli nedokázali pochopit, že mají jíst Ježíšovo Tělo a pít jeho Krev. Mohli to chápat v dvojím smyslu a obojí byl nepřijatelný: „Což se chce nechat zabít, abychom jedli jeho tělo?“ A druhý výklad, že by mělo vzniknout nepřátelství. protože […]

Continue reading


 20.neděle v mezidobí

Pán Ježíš pronesl v synagoze  Kafarnaum eucharistickou řeč, v níž přislíbil ustanovení Eucharistie: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky“ (Jan 6, 51).  Jsou to slova, která zazněla jako reakce na překvapení lidí po zázračném nasycení na poušti. Chtěli ho prohlásit za krále, čemuž se pochopitelně bránil. Hledali […]

Continue reading


 19. neděle v liturgickém mezidobí

Pán Ježíš pronesl v synagoze  Kafarnaum eucharistickou řeč, v níž přislíbil ustanovení Eucharistie: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky“ (Jan 6, 51).  Jsou to slova, která zazněla jako reakce na překvapení lidí po zázračném nasycení na poušti. Chtěli ho prohlásit za krále, čemuž se pochopitelně bránil. Hledali […]

Continue reading


 Slavnost sv. Jana Křtitele

  Nestává se často, že slavnost Narození sv. Jana Křtitele připadne na neděli. Naposledy tomu bylo před 11 lety v roce 2007. Pro mě osobně má tento svátek velký význam, protože jsme měli kněžské svěcení oprávě na tento svátek. U všech světců pravidelně slavíme den jejich odchodu do nebe. U Pána Ježíše, Panny Marie a […]

Continue reading


 2. neděle velikonoční

neděle velikonoční – B Když se Pán Ježíš opět po týdnu ukázal apoštolům, Tomáš byl s nimi a vyznal víru ve Zmrtvýchvstalého slovy: „Pán můj a Bůh můj!“(Jan 20,28). Z velikonočního tajemství se rodí naše víra: Ježíš žije, Ježíš je Kristus, proroky přislíbený Mesiáš, Ježíš je Syn Boží, tak jak to vyznáváme: „Bůh z Boha, světlo […]

Continue reading


 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   Když Ježíš zemřel, sňali jeho tělo z kříže a uložili je do připraveného hrobu v zahradě Josefa z Arimatie. Hrobový kámen zapadl, Pilát nechal na žádost Židů postavit vojenskou stráž ke hrobu. Nastalo ticho. Ve starobylé homilii zaznívají slova: „Veliké ticho, protože Král spí“  Ticho bylo u hrobu, ticho bylo ve večeřadle, kde učedníci […]

Continue reading


 4. neděle postní – Laetare

Dnešní neděle se nazývá  nedělí Laetare (t.zn. raduj se!). Ve všech liturgických textech se projevuje radost z vykoupení: Ve vstupní antifoně zaznívají slova: „Vesel se, Jeruzaléme! Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.“ Je to radost uprostřed temnot. Tato temnota se projevila v dějinách Izraele v podobě zničení […]

Continue reading