5. neděle velikonoční

Ježíš předal v předvečer svého utrpení a smrti na kříži svým učedníkům nové přikázání, jak jej sám nazval: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás“ Jan (13,34). Řeknete si: Ale to není nic nového. Ježíš ukazuje sám na sobě, jak máme milovat. Vydal sám sebe na kříži, obětoval se za nás, vydal svůj vlastní život. […]

Continue reading


 4. neděle velikon oční

Tradičně slavíme 4. neděli velikonoční jako neděli Dobrého Pastýře. Velikonoční radost zaznívá v tomto období a vrcholí u osobnosti Ježíše Krista, Dobrého Pastýře. Vždyť on sám zdůrazňuje: „Já jsem Dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život“ (Jan 10,27-28). Po celém světě se konají […]

Continue reading


 3. neděle velikonoční

V dnešním evangeliu se hovoří o tom, že Ježíš předal Petrovi u Genezaretského jezera prvenství v církvi. Bylo to opět v době po zmrtvýchvstání, kdy se apoštolové vrátili k původní profesi – k rybolovu. Ani tentokrát – ač se namáhali po celou noc – nic nechytili. Setkávají s e s Ježíšem, který jim poradil, kam mají hodit síť a kupodivu opět ulovili […]

Continue reading


 2. neděle velikonoční

  Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš ukázal mnohým, aby dokázal, že žije. Proto radost apoštolů byla veliká, když viděli svého Mistra a poznali, že je to skutečně on. Tehdy, prvního dne, kdy se jim Ježíš ukázal poprvé, nebyl Tomáš s nimi. Když mu oznámili, že Ježíš žije, nechtěl tomu uvěřit. Namítal: „Dokud neuvidím na jeho rukou […]

Continue reading


 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Když Ježíš zemřel, sňali jeho tělo z kříže a uložili je do připraveného hrobu v zahradě Josefa z Arimatie. Hrobový kámen zapadl, stráž se postavila k hrobu. Nastalo ticho. Ticho bylo u hrobu, kde vojáci nehybně plnili rozkaz, ticho bylo ve večeřadle, kde učedníci byli ze strachu před židy zavřeny, ticho bylo v jeruzalémských domech. Dříve než vyšlo […]

Continue reading


 Květná neděle

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. V tyto dny slavíme  tajemství trpícího, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše. Doprovázíme jej na velikonoční cestě, kterou nazývá liturgie Paschou. Pro nás Ježíš – jak to vyjadřujeme ve vyznání víry – prošel touto cestou jako Boží služebník, který se dobrovolně obětoval za spásu všech lidí, zemřel na kříži a vstal […]

Continue reading


 5. neděle postní

Farizejové a zákoníci přivedli k Ježíšovi ženu, kterou přistihli při cizoložství. Mojžíšův zákon  přikazoval takové ženy kamenovat. Proto ji přivedli k Ježíšovi, aby se k celému případu vyjádřil. Byla to léčka, kterou na něj nastražili. Pokud by ji neodsoudil, obžalovali by ho, že nerespektuje zákon, pokud by ji odsoudil, potom by mu předhazovali tvrdost v jednání. Ježíš  odpovídá slovy: […]

Continue reading


 4. neděle postní

Podobenství o marnotratném synu je známé už tím, že četní malíři vyobrazili návrat syna k svému otci. Starší syn se sice nad tím pohoršoval, ale Otec vysvětluje své jednání: „Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, zase žije, byl ztracen, je zase nalezen“ (LK 15,32). Tato věta má ukazuje velikost Božího […]

Continue reading


 3. neděle postní

Podobenství o fíkovníku zachytil v evangeliu pouze sv. Lukáš. Fíkovník  byl velmi nenáročný strom, který rostl i v kamenité půdě. V době Ježíšově nesl dvakrát za rok ovoce: v červnu to byly šťavnaté plody a v srpnu zralé a sladké fíky, které byly důležitou součástí každodenní stravy. Fíkovník v evangeliu sv. Lukáše je zcela neúrodný. Přesto, že několik let už nerodil […]

Continue reading


 2. neděle postní

Na vrcholu hory Tábor v Galileji stojí dnes bazilika ve tvaru tří stanů. Je to narážka na to, že Petr při proměnění Ježíše projevil přání: „Pane, je nám zde dobře, postavíme tu tři stany.“ Ježíš se proměnil před zraky tří apoštolů: Petra, Jakuba a Jana. Ti užasle hledí na svého Mistra, z něhož září zář jeho božství. […]

Continue reading