Slavnost Seslání Ducha Svatého

Padesátý den po Velikonocích slavíme Svatodušní svátky – slavnost Seslání Ducha svatého. Liturgický rok popisuje skutečné události v časovém sledu, jak nám o tom podávají zprávu evangelia a Skutky apoštolské. Apoštolové se vrátil s hory do Jeruzaléma a tam ve večeřadle očekávali příchod Ducha svatého. Desátého dne po Nanebevstoupení sestoupil na ně Duch svatý v podobě ohnivých […]

Continue reading


 Fotografie ze křtu Velikonoce 2017

Velikonoční vigilie: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/835c98d5-256d-4ac1-a131-d954d00dd3e7 Další fotky Velikonoční vigilie: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/95df0f45-e92c-4623-81a9-4f13f475fc37 Vigilie – křest, biřmování, první svaté přijímání http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/4777580f-1267-41a2-9578-4c6dc49f07f8

Continue reading


 6. neděle velikonoční

V prvním čtení dnešní se dozvídáme o misijní činnosti apoštolů u Samaritánů, které pravověrní Židé pokládali za poloviční pohany a bludaře. A přesto i oni přijali křesťanství a na různých místech vznikají církevní obce. Proto sem přišli sv. Petr a Jan. Ti se modlí a vkládají ruce na věřící, aby jim zprostředkovali dary Ducha svatého […]

Continue reading


 5. neděle velikonoční

Skutky apoštolské popisují život prvkřesťanské obce v Jeruzalémě. Když rostl počet učedníků, začala se projevovat  nespokojenost při každodenním podělování vdov. Tehdy se apoštolové rozhodli pro zásadní krok: ustanovit jáhenskou službu. Jáhenství je určeno k tomu, aby pomáhalo a sloužilo kněžím a biskupům. Proto výraz „kněz“ – „sacerdos“ označuje v současném způsobu vyjadřování kněze, ale ne […]

Continue reading


 4. neděle velikonoční

Dnes slavíme 4. neděli velikonoční – neděli Dobrého Pastýře.  Uvědomujeme si, že pouze Ježíš Kristus je pravým a skutečným pastýřem, který může říci: „Já jsem dobrý pastýř.“ V dnešním evangeliu hovoří o tom, že je vstupem do pravého ovčince: „Já jsem dveře k ovcím… Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn.“ Z učedníků […]

Continue reading


 3. neděle velikonoční

Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš ukazoval svým učedníkům, aby je ujistil, že opět žije. Ježíšova smrt na kříži byla pro jeho učedníky bolestnou zkušeností. Nevěděli si s tím rady. O to větší měli radost, když se s ním setkali a poznali ho. Učedníci, kteří šli do Emauz, se s ním setkali na cestě. Z počátku ho nepoznali. Když došli […]

Continue reading


 2. neděle velikonoční

Když se Pán Ježíš opět po týdnu ukázal apoštolům, Tomáš byl s nimi a vyznal víru ve Zmrtvýchvstalého slovy: „Pán můj a Bůh můj!“(Jan 20,28). Z velikonočního tajemství se rodí naše víra: Ježíš žije, Ježíš je Kristus, proroky přislíbený Mesiáš, Ježíš je Syn Boží, tak jak to vyznáváme: „Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh […]

Continue reading


 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Každoročně slavíme Velikonoce. Den po dni si připomínáme památné události ze Starého Zákona, kdy si připomínáme lásku Nejvyššího, kterou zahrnul svůj lid. Neopustil jej a dovedl jej do země zaslíbené. Především prožíváme Ježíšovu bolestnou smrt na kříži a radujeme se z jeho Zmrtvýchvstání. Velikonoční vigilie Proto voláme: „Aleluja – chvalte Pána, ten, který byl mrtev, opět […]

Continue reading


 Květná neděle

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. V tyto dny slavíme tajemství trpícího, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše. Doprovázíme jej na velikonoční cestě, kterou nazývá liturgie Paschou. Pro nás Ježíš – jak to vyjadřujeme ve vyznání víry – prošel touto cestou jako Boží služebník, který se dobrovolně obětoval za spásu všech lidí, zemřel na kříži a vstal […]

Continue reading


 5. neděle postní – Smrtelná

Betánie je vesnice nedaleko Jeruzaléma. Zde bydlel Ježíšův přítel Lazar a jeho sestry Marie a Marta. Když Lazar zemřel, Ježíš přichází do Betánie. Marta: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by neumřel“ (Jan 11, 21). Připomíná, že jiné uzdravoval, a tak mohl uzdravit i jejich bratra, ale současně vyjadřuje víru v jeho Božství: „Ale vím dobře […]

Continue reading