Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Každoročně slavíme Velikonoce. Den po dni si připomínáme památné události ze Starého Zákona, kdy si připomínáme lásku Nejvyššího, kterou zahrnul svůj lid. Neopustil jej a dovedl jej do země zaslíbené. Především prožíváme Ježíšovu bolestnou smrt na kříži a radujeme se z jeho Zmrtvýchvstání. Velikonoční vigilie Proto voláme: „Aleluja – chvalte Pána, ten, který byl mrtev, opět […]

Continue reading


 Květná neděle

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. V tyto dny slavíme tajemství trpícího, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše. Doprovázíme jej na velikonoční cestě, kterou nazývá liturgie Paschou. Pro nás Ježíš – jak to vyjadřujeme ve vyznání víry – prošel touto cestou jako Boží služebník, který se dobrovolně obětoval za spásu všech lidí, zemřel na kříži a vstal […]

Continue reading


 5. neděle postní – Smrtelná

Betánie je vesnice nedaleko Jeruzaléma. Zde bydlel Ježíšův přítel Lazar a jeho sestry Marie a Marta. Když Lazar zemřel, Ježíš přichází do Betánie. Marta: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by neumřel“ (Jan 11, 21). Připomíná, že jiné uzdravoval, a tak mohl uzdravit i jejich bratra, ale současně vyjadřuje víru v jeho Božství: „Ale vím dobře […]

Continue reading


 4. neděle postní

Dnešní neděle, 4. postní, je nedělí radosti. Vstupní antifona začíná slovy: „Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost.“ Radost je hlavním rysem křesťanského života. Člověk, který zakouší, že ho Bůh miluje, prožívá radost. Obyvatelé Betléma prožívali radost, když přišel Samuel pomazat mladého a skromného Davida […]

Continue reading


 3. neděle postní

Lid Izraele, který putoval pouští do země zaslíbené, reptal proti Mojžíšovi, kterému předhazovali, že je vyvedl na toto nehostinné místo, aby zde zahynuli žízní: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ (Ex 17,3).  Mojžíš udeřil do skály a z ní vytryskl pramen vody. Tento národ stále projevoval nespokojenost, dokonce […]

Continue reading


 2. neděle postní

Tři z apoštolů – Petr, Jan a Jakub se stali svědky Ježíšova proměnění na hoře. Sv. Matouš zdůrazňuje, že je Ježíš „vyvedl na vysokou horu, aby byli sami“ (Mt 17,1). Šlo mu o to, aby byli spolu, aby se spolu modlili. V tomto případě se jeho modlitba lišila od ostatních tím, že Ježíšova „tvář zazářila jako slunce […]

Continue reading


 1. neděle postní

Na začátku svého veřejného vystoupení odešel Ježíš na Horu Pokušení nedaleko Jericha a tam se 40 dní modlil se a postil. Pro něho to bylo velmi důležité období, kdy se připravoval na veřejné působení. Využil toho ďábel a pokoušel ho: aby proměnil kameny v chléb, což bylo vzhledem ke čtyřicetidennímu postu velmi lákavé, dále aby se […]

Continue reading


 8. neděle v mezidobí

První čtení je krátkým úryvkem z knihy proroka Izaiáše. Jde o druhého Izaiáše, který působil v době babylonského zajetí. Bylo zapotřebí povzbudit Izraelity a ukázat jim, že zajetí jednou skončí a oni se vrátí zpět do své vlasti. Prorok se nemohl vyjadřovat v cizí zemi takto jasně a proto zdůrazňuje, že Hospodin na ně nezapomněl a připomíná jeho […]

Continue reading


 7. neděle v mezidobí

Ve Starém Zákoně platily poněkud odlišnější předpisy, než na jaké jsme nyní uvyklí. Známou zásadou bylo: „Oko za oko a zub za zub“ (Mt 5,38). Tato zásada měly své opodstatnění. Nikdo nesměl odplácet více, než jaká škoda mu byla způsobena. Tehdy byli lidé přesvědčeni, že jde o spravedlivou věc. Ale ve světle evangelia tato věta […]

Continue reading