Prázdninový program farnosti

Upozorňujeme, že v červenci a v srpnu je pravidelný program farnosti omezen. V kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul.  NEJSOU polední mše sv., mše sv. poslední úterý za respektování života, studentská mše sv. ve středu večer a anglická mše sv. v sobotu večer. Také v těchto měsících NEBUDOU zpovědní služby v úterý, ve středu […]

Continue reading


 Změna faráře a nové kontakty

30. června 2019 oslavil  Mons. Emil Soukup své osmdesáté narozeniny. Při této příležitosti se i rozloučil s farností, kterou 18 let spravoval a předal ji svému nástupci P. Pavlu Petrašovskému.  Mons. Emil Soukup bude dále působit jako diecézní penitenciář – hlavní zpovědník diecéze. Nadále bude sloužit mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie v pondělí […]

Continue reading


 13. neděle v mezidobí

  Prorok Eliáš předává prorockou službu svému nástupci Elizeovi. Žádá proroka, aby mu dovolil jít se rozloučit s rodiči. Eliáš mu to dovolil a říká, „ale pak přijď. Co jsem měl udělat jsem udělal. Na rozdíl od tohoto postoje, kdy je dovoleno se před nástupem služby rozloučit s rodinou, to Ježíš nedoporučuje. „Nechť mrtví pochovávají […]

Continue reading


 12. neděle v mezidobí

Pán Ježíš se často a rád modlil o samotě. Ve dne byl doslova obléhán lidmi, a tak se v noci uchyloval do ústraní. Často jej tam následovali i učedníci. Musel to být vždy hluboký zážitek, když byl po celé hodiny ponořen do modlitby, v níž se setkával s Otcem. Proto se při jedné z těchto příležitostí otázal svých učedníků: […]

Continue reading


 Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Projekt Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni je spolufinancován Evropskou unií. Cíl: Zachování kulturně historického dědictví objektu Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni formou rekonstrukce Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na revitalizaci Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni,  která patří mezi nejvýznamnější dominanty Plzně. Při revitalizaci budou provedeny stavební úpravy a rozsáhlé restaurátorské práce na zdech, malbách, objektech […]

Continue reading


 Poděkování

V našem životě musíme počítat s loučením. Když přijde kněz do farnosti, která mu byla svěřena, tak ani nepočítá, že se bude muset v horizontu doby jednou rozloučit. Upřímně řečeno, byl jsem zvědav, jakou nabídku mi předloží otec biskup Tomáš, až se dožiji kulatého výročí a dovrším 80 let svého života. Věděl jsem, že jednou ta chvíle […]

Continue reading


 Slavnost Nejsvětější Trojice

V neděli po Svatodušních svátcích o slavnosti nejsvětější Trojice oslavujeme hluboké tajemství trojjediného Boha. Bůh je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Již ve Starém Zákoně jsou  náznaky této pravdy: V knize Genezis se píše: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem. (Gen 1,26).  A dále v žalmu 110: „Řekl Pán mému pánu: zasedni po […]

Continue reading


 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Když se apoštolové vrátili s Olivové Hory do Jeruzaléma, společně očekávali příchod Ducha svatého, Ducha Utěšitele. Desátý den Duch svatý na ně skutečně sestoupil  v podobě ohnivých jazyků. Sv. Lukáš o tom vypráví: „Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil […]

Continue reading


 6. neděle velikonoční

Ježíš se obrací v řeči na rozloučenou na apoštoly a ujišťuje je, že ho opět uvidí, protože dá se poznat těm, kdo ho opravdu milují: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a  učiníme si u něho příbytek“ (Jan 14,23). Současně upřesňuje, jakým způsobem se jim dá […]

Continue reading