7. neděle v mezidobí

Ve Starém Zákoně platily poněkud odlišnější předpisy, než na jaké jsme nyní uvyklí. Známou zásadou bylo: „Oko za oko a zub za zub“ (Mt 5,38). Tato zásada měly své opodstatnění. Nikdo nesměl odplácet více, než jaká škoda mu byla způsobena. Tehdy byli lidé přesvědčeni, že jde o spravedlivou věc. Ale ve světle evangelia tato věta […]

Continue reading


 6. neděle v mezidobí

V Knize Sirachovcově hovoří tento moudrý člověk o Božích záměrech: „ (Bůh) nikomu neporučil, nikomu nedal dovolení, aby hřešil“ (Sir 15,21). Hřích se příčí Boží vůli a je v rozporu s jeho zákonem. Hřích kazí všechno dobré a činí člověka nešťastným. Slibuje dobro a štěstí, ale poskytuje neštěstí: „Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným, […]

Continue reading


 4. neděle v mezidobí

Ježíš začíná svou veřejnou činnost. Sv. Matouš připomíná, že chodil po celé Galileji, učil v synagogách, hlásal evangelium. Vypadá to na poklidnou činnost. Také tam povolává u Genezaretského jezera první učedníky, kteří ho následují. Nic jiného nenabízí, než: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí“ (Mt  4,19). Nežádá od nich nic jiného, než, by šli […]

Continue reading


 2. neděle v mezidobí

Když Ježíš veřejně vystoupil, první kroky ho vedly k Jordánu, k sv. Janu Křtiteli, který o něm vydal svědectví: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa“. Jan vyjádřil, že Ježíš je Vykupitel, jehož příchod předpověděli proroci. Beránek znamenal vždy obětní zvíře. Jestliže Jan použil tento výraz, znamenalo to, že Ježíš se obětuje za všechny. Pro něho bude […]

Continue reading


 Svátek Křtu Páně

Sv. Jan Křtitel obcházel kolem řeky Jordánu, kázal a ty, kteří přijali Boží slovo, uvěřili a chtěli se obrátit, křtil. Mezi jinými přišel i sám Ježíš. Jan se zpočátku zdráhal jej pokřtít, protože si uvědomoval, že není hoden křtít samotného Mesiáše. Ježíš se přiřadil k řadě hříšníků, kteří potřebovali činit pokání, on sám na sebe vzal […]

Continue reading


 Hod Boží vánoční

Svatá noc vánoční – je nejdelší  a nejradostnější noc v církevním roce – opravdu  noc. Co nám všechno vytane v mysli, když se vysloví slůvko „noc“ ? Již pouhé slovo nám připomíná různé skutečnosti. Noc nebývá vždy příjemná. Říkáme: temnota noci, noc smyslů, a tak máme na mysli stav člověka. V noci se obvykle nemocným přitíží a jak […]

Continue reading


 4. neděle adventní

Poslední neděle před Vánocemi je neděle Mariánská. Opět k nám této neděle promlouvá prorok Izaiáš. Judský král Achaz se nachází v tísnïvé situaci. Proti němu vytáhli králové efrajimský a aramejský, a proto se Achaz obrací k Hospodinu. Ten jej vybídne, aby si vyžádal od něho znamení. Achaz v obavě, že by pokoušel Hospodina to odmítá. Proto mu dává sám […]

Continue reading


 3. neděle adventní

Dnešní 3. neděle adventní je neděle „Gaudete“ tzn. „Radujte se!“ Prožili jsme již první polovinu adventní doby, a tak jsme se o něco přiblížili k okamžiku příchodu našeho Pána. Jan posílá za Ježíšem své učeníky, aby se ho zeptali: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ (Mt 11,3).  Na to Ježíš odpovídá poukazem […]

Continue reading


 2. neděle adventní

V adventní době vystupuje v liturgii do popředí postava sv. Jana Křtitele. Od svého mládí žil na poušti, kde se připravoval na své veřejné vystoupení. V ústraní a samotě vyrostl ve velkou osobnost, takže Pán Ježíš o něm prohlásil: „Mezi zrozenci z ženy nepovstal větší nad Jana Křtitele.“ Svatý Marek popisuje jeho osobnost: „Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem […]

Continue reading