7. neděle v mezidobí

Ve Starém Zákoně platily poněkud odlišnější předpisy, než na jaké jsme nyní uvyklí. Známou zásadou bylo: „Oko za oko a zub za zub“ (Mt 5,38). Tato zásada měly své opodstatnění. Nikdo nesměl odplácet více, než jaká škoda mu byla způsobena. Tehdy byli lidé přesvědčeni, že jde o spravedlivou věc. Ale ve světle evangelia tato věta neobstojí. Proto Ježíš v Horské řeči zdůrazňuje: „Neodporujte zlému, spíše naopak“ (Mt 5,39). Ježíš vyslovuje požadavky, které nám mohou připadat upřílišněné, ale jsou oprávněné. Nový Zákon se musí lišit od Starého Zákona ve věrnějším naplňování Božího zákona. Na druhé straně i sám Ježíš se hájil před veleknězem, když jej jeho sluha udeřil do tváře. Křesťan má právo se hájit, pokud je mu způsobeno bezpráví, nikoliv však mstít se, protože msta patří Bohu. Proto je zdůrazněno: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“ (Mt 5,40). Naplňování těchto požadavků napomáhá k dosažení osobní svatosti. Hospodin Bůh napomíná svůj lid ústy Mojžíšovými: „Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý“ (Lv 19,2). Nad tímto požadavkem se zamysleme.