5. neděle velikonoční

Působení prvotní církve bylo velmi dynamické. Sv. Barnabáš vypravoval apoštolům o svatém Pavlovi, co všechno Bůh mu prokázal. Tím bylo zřejmé k jak velikému úkolu jej Pán povolal. Sv. Lukáš uzavírá své vyprávění o životě prvotní církve slovy: „S úspěchem vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého (Sk 9,31). Můžeme si položit otázku, co to všechno způsobilo. Odpověď můžeme najít v evangeliu. Ježíš se přirovnává k vinnému kmeni, na němž jsou ratolesti, které žijí z kmene, a to jsou věřící: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic“ (Jan 15,6). V duchovním životě jsme plně závislí na Ježíši. Pokud nežijeme v niterném spojení s ním, nemůžeme ničeho dosáhnout. Obraz, který zvolil Ježíš je velmi výstižný. U každého stromu je důležitý kmen, z něhož vyrůstají jednotlivé ratolesti. Křest znamená, obrazně řečeno, naroubování nového výhonku na tento kmen, jímž je Ježíš Kristus.  „Beze mne nemůžete dělat nic“, říká a jsou to slova hluboce pravdivá. Apoštolové si to uvědomovali, především sám sv. Pavel, který zdůrazňuje: „Milostí Boží jsem, co jsem“ a dodává: „A jeho milost, kterou mi udělil, nezůstala ležet ladem“ (1 Kor 15, 10).

V úterý začíná měsíc květen, měsíc mariánský. V tomto měsíci se konají májové pobožnosti. Míváme je každý den po ranní mši svaté a při nichž uctíváme Pannu Marii, jejíž sochu jako Plzeňskou Madonu máme na hlavním oltáři. Vyvrcholením úcty k Panně Marii je Den Madony, který se letos bude slavit ve středu 30. května 2018 v katedrále sv. Bartoloměje.