4. neděle velikonoční

Dnes slavíme 4. neděli velikonoční – neděli Dobrého Pastýře.  Uvědomujeme si, že pouze Ježíš Kristus je pravým a skutečným pastýřem, který může říci: „Já jsem dobrý pastýř.“ V dnešním evangeliu hovoří o tom, že je vstupem do pravého ovčince: „Já jsem dveře k ovcím… Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn.“ Z učedníků si vyvolil apoštoly, kteří jako první biskupové církve vedli lid, který jim Kristus – Dobrý Pastýř, svěřil.  Církev nemá demokratické zřízení, ale hierarchické, tzn. že sám Kristus je zdrojem pravomoci a autority biskupů. Ti jsou povinni střežit poklad víry a v pravý čas – jak na to poukazuje sv. Pavel – říci jasné slovo. V konstituci o církvi jsou uvedena slova: „Kněží, pečliví spolupracovníci biskupského stavu, jeho pomocníci a nástroj, povolaní sloužit Božímu lidu, tvoří se svým biskupem jediný kněžský sbor určený pro různé úkoly. V jednotlivých místních shromážděních věřícího lidu jaksi zpřítomňují biskupa, s nímž jsou důvěrně a velkodušně spojeni.“  Biskup jedná vždy jako ten, kdo zastupuje Ježíše Krista. Biskupové a jejich spolupracovníci kněží se podílejí na službě Ježíše Krista nejvyššího Pastýře. Ježíš Kristus je nejvyšším a jediným pastýřem církve. Biskupové a kněží se na této službě podílejí.