4. neděle v mezidobí

Ježíš začíná svou veřejnou činnost. Sv. Matouš připomíná, že chodil po celé Galileji, učil v synagogách, hlásal evangelium. Vypadá to na poklidnou činnost. Také tam povolává u Genezaretského jezera první učedníky, kteří ho následují. Nic jiného nenabízí, než: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí“ (Mt  4,19). Nežádá od nich nic jiného, než, by šli za ním. On půjde před nimi a bude jim ukazovat cestu. Zvrat nastal, když Ježíš vystoupil na horu a tam pronesl osmero blahoslavenství. Tehdy se zástupy shromáždily kolem něho a on je učil. Horské kázání, jak označujeme Ježíšovu řeč, kterou uvedl blahoslavenstvím, je jednou z nejdůležitějších. Vyhlašuje křesťanství a předkládá požadavky, které se týkají každého křesťana. Celé kázání shrnuje učení Pána Ježíše o spravedlnosti neboli dokonalosti náboženského života v Božím království, které Ježíš zakládá. Současně srovnává nauku Starého zákona s naukou, kterou hlásá. Jde o odpuštění, jde o vnitřní chudobu. Proto vyzývá prorok Sofoniáš: „Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu“ (Sof 2,3).