4. neděle adventní

Poslední neděle před Vánocemi je neděle Mariánská. Opět k nám této neděle promlouvá prorok Izaiáš. Judský král Achaz se nachází v tísnïvé situaci. Proti němu vytáhli králové efrajimský a aramejský, a proto se Achaz obrací k Hospodinu. Ten jej vybídne, aby si vyžádal od něho znamení. Achaz v obavě, že by pokoušel Hospodina to odmítá. Proto mu dává sám Hospodin znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel ,tj. Bůh s námi (Iz 7,14). Sv. Matouš popisuje narození Ježíše Krista. Připomíná tíživou situaci, v níž se ocitla Panna Maria, když vidí Josefovy rozpaky. Ten se nakonec rozhodne Marii tajně (t.zn. bez udání důvodu)  propustit. V té chvíli zasáhl Bůh: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Mt 1,21). Přitom se sv. Matouš odvolává na proroka Izaiáše. Píše totiž pro křesťany obrácené ze židovství, kteří znali starozákonní předpovědi o Mesiáši. Matouš dokazuje, že Pán Ježíš je proroky zaslíbený Mesiáš., na němž se tato proroctví naplnila. On je tím božským „Emanuelem“, což znamení „S námi je Bůh“. Prorok Izaiáš píše: „Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi“ (Iz 7,14). Prožijme těchto několik dní před Vánocemi jako duchovní přípravu na příchod Spasitele do našich srdcí. Zanedlouho již budeme oslavovat jeho příchod na svět.