31. neděle v mezidobí

Mojžíš přikazoval svému lidu, aby zachovával Boží zákon. Věděl, že ten ho nese a přivede k věčnému cíli. Je to lid, který byl vzpurné šíje, často se vzdaloval od Hospodina. Proto ze strany Mojžíše je zde i příslib, že dojdou do země zaslíbené, do země, kterou Bůh slíbil Abrahámovi a jeho potomkům. Podmínka je zachovat Boží zákon, který spočívá na několika slovech: „Miluj Hospodina svého Boha, celým srdcem“. Lidé se tímto zákonem řídili a dodnes u Židů je to počátek modlitby Šema. Ježíš tuto modlitbu cituje, když se ho jeden z učitelů Zákona ptá, které přikázání je první ze všech“. Učitel Zákona s tím projevil souhlas a řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho“. ¨

Zákon byl pro Izraelity velmi důležitý. Často se lidé domnívali, že to je to nejdůležitější v jejich životě. A proto ježíš i tohoto znalce Zákona chválí: „Nejsi daleko od Božího království“. Pro nás není ani tak důležité znát dopodrobna všechna ustanovení Zákona, jako spíše je plnit. Bůh žádá od nás jen to, cio je k našemu prospěchu. Žádá to, co nás k němu přivádí a působí, že jsme na cestě k němu. Kéž by o nás platila Ježíšova slova: „Nejsi daleko od Božího království