3. neděle velikonoční

V dnešním evangeliu se hovoří o tom, že Ježíš předal Petrovi u Genezaretského jezera prvenství v církvi. Bylo to opět v době po zmrtvýchvstání, kdy se apoštolové vrátili k původní profesi – k rybolovu. Ani tentokrát – ač se namáhali po celou noc – nic nechytili. Setkávají s e s Ježíšem, který jim poradil, kam mají hodit síť a kupodivu opět ulovili hodně ryb. Potom se Ježíš ptá třikrát Petra: „Miluješ mě více něž tito?“ Petr se po třetí otázce zarmoutil a řekl: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě  miluji!“  „Pas moje ovce, pas mé beránky!“ Těmito slovy naplnil Ježíš slib, který dal Petrovi v blízkosti Cesareje Filipovy, že on bude ta skála, na níž Kristus zbuduje svou církev. Z Krista, jako z jediného základu, vyrůstá a z něho žije. Bez Krista by Církev nemohla vůbec nic, především by nemohla naplňovat poslání, které jí Ježíš svěřil. V církvi stále žije Kristus zmrtvýchvstalý, ten, který byl mrtev a opět žije. Protože se Petr usadil v Římě – toto město si zvolil za své biskupské sídlo, každý, kdo je zvolen biskupem tohoto města, se stává papežem, hlavou celosvětové církve.

         V knize Zjevení Jan ukazuje opět na vzkříšeného Krista: „A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i na moři, a vše, co je v nich, jsem slyšel volat: Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!“