3.neděle v liturgickém mezidobí

Evangelní úryvek dnešní neděle se skládá ze dvou částí: v první části Pán Ježíš vybízí k pokání a v druhé povolává Šimona a jeho bratra Ondřeje, aby jej následovali. Kázání Ježíšovo o pokání se shoduje s prvním čtením, v němž Hospodin oslovil proroka Jonáše, aby v Ninive hlásal pokání. Jonáš z počátku nechtěl, utíká před Bohem, nastoupil na loď plující na opačnou stranu. Pokládá své působení za zbytečné. Přesto se nakonec dostal do Ninive, hlásal zde pokání a Ninivští obyvatelé uvěřili Bohu, změnili své hříšné chování, obrátili se. Tato inspirovaná kniha vznikla proto, aby si národ vyvolený uvědomil, že spása je i pro pohany. Proto Bůh Jonáše přinutil, aby šel do Ninive a tam působil.  Ten, kdo působí obrácení lidských srdcí je Bůh sám. V druhém čtení uvádí sv. Pavel důvody, proč se máme obrátit i my, proč máme činit pokání: „Říkám, bratři, toto: Čas je krátký… tento viditelný svět pomíjí“. A to bychom měli mít stále na zřeteli, často zpytovat svědomí, být připraveni na setkání s ním.

            Pro galilejské rybáře, Šimona a Ondřeje, bylo setkání s Ježíšem velkým zážitkem.  Slyšeli z úst Ježíšových: „Pojďte za mnou, učiním z vás rybáře lidí“. Okamžitě uposlechli, nechali sítě a následovali ho. Podobně učinili i Zebedeovy synové, Jakub a Jan, i oni zanechali sítě, opustili své rodiny a šli za Ježíšem. Šionovi změnil Ježíš jméno na Kefas – Petr a tím naznačil, že tento učesník bude mít ve sboru apoštolském a v církvi vyjímečné postavení. Bude hlavou církve, kterou on Ježíš založí.