3. neděle adventní

Dnešní 3. neděle adventní je neděle „Gaudete“ tzn. „Radujte se!“ Prožili jsme již první polovinu adventní doby, a tak jsme se o něco přiblížili k okamžiku příchodu našeho Pána. Jan posílá za Ježíšem své učeníky, aby se ho zeptali: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ (Mt 11,3).  Na to Ježíš odpovídá poukazem na Izaiášovo proroctví: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají,“ (Mt 11, 4). Jan věděl, že tento Ježíš z Nazareta je Mesiáš, ale chtěl, aby se o tom přesvědčili jeho učedníci. Pro ně byla Ježíšova odpověď srozumitelná. Dobře znali Izaiášovo proroctví, v němž předpovídá, že Mesiáš bude činit zázraky: „Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého“. (Iz 35,5-6). Pán Ježíš se vyslovil velmi pochvalně o Janovi. Je to skutečný prorok, který ukázal na Ježíše, Božího Beránka. Není rákosem, jímž zmítá vítr sem a tam, není člověkem, který se obléká do měkkého roucha, ale je neochvějným hlasatelem Božího slova, ať to bylo vhod či nevhod. „Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel“ (Mt 11,11).