28. neděle v mezidobí

Obraz svatební hostiny je v Písmu obvyklý. I v liturgii zaznívají slova: „Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově“. V tomto případě je to pozvání k eucharistické hostině. Jsme zváni ke stolu Páně, abychom dostali za pokrm Tělo a Krev našeho Pána. Je to velký dar, který je nám přichystána jímž se sytíme. Ježíš nám nabízí mnohem více, než si dovedeme představit, dává nám sám sebe. Prorok Izaiáš říká: „Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody“ (Iz 25,6). Rovněž jde o to, že tato hostina je zárukou věčné spásy: Je to obraz hojnosti, které se dostává těm, kdo mají přístup do hodovní síně – kdo jsou pozváni k věčné spáse. Prorok dále pokračuje: Na této hoře sejme závoj, přikrývku, která kryla všechny národy“. Odpovídá to tomu, co říká sv. Pavel. Hovoří o tom, že nyní vše poznáváme jen nejasně, jednou uvidíme Boha tváří v tvář. V evangeliu Ježíš vyslovil podobenství o svatební hostině. Pozval mnoho lidi, ale mnozí z hostů nechtěli přijít a vymlouvali se. Pozval potom všechny, a svatební síň se naplnila. I my jsme pozváni. Bohu záleží na tom, abychom jeho pozvání přijali. Je to obraz věčné slávy. Neodmítejme tedy Boží nabídku, bylo by to k naší duchovní škodě.