25. neděle v mezidobí

Minulou neděle jsme uvažovali o Ježíši – Mesiáši. Petr vyznává u Cesareje Filipovy: „Ty jsi Mesiáš“. Když procházeli Galilejí, učedníci se mezi sebou dohadovali, kdo z nich je největší. Když se jich na to zeptal, mlčeli, protože se nechtěli přiznat. Proto jim dává ponaučení: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech“ (9,35). Byla to pro ně ledová sprcha, ale velmi potřebná. Vždyť Panna Marie se nazývá služebnicí, na níž ve své dobrotě shlédl Bůh a sám Ježíš při poslední večeři umýval učedníkům nohy: „Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy“! (Jan 13,15). Učedníci to nakonec pochopili a jednali v duchu evangelia, poslušni svého Mistra. Nakonec pro Krista položili svůj život jako svědectví o něm. Tam, kde je pokora, je i milost. To poznala Panna Marie, nejpokornější ze všech, která byla zahrnuta milostmi