23. neděle v mezidobí

Prorok Izaiáš předpovídá, že až přijde do mesiánská, budou lidé svědky řady zázračných událostí: „Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých“ (Iz 35,5,). Je to velká útěcha pro lid, který v té době trpěl nájezdy Asyřanů. Prorok předpovídá, že přijde Mesiáš, který vysvobodí lid z poroby a útlaku. Až bude lidem nejhůře, přijde Mesiáš, který přinese lék na všechny neduhy.  Ježíš sám se dovolává tohoto proroctví, on sám je oním Mesiášem. Proto posílá k Janovi jeho učedníky s poselstvím, že právě se v současnosti se odehrávají tyto divy a znamení.  A skutečně. V evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš uzdravil hluchoněmého. Vzal si ho stranou od zástupu a uzdravil ho. Reakce byla jednoznačná: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch a němým řeč“ (Mk 7,37). Pán Ježíš je skutečně Mesiáš – Pomazaný Páně. Na začátku služby bývali tehdy pomazáni olejem králové, či proroci, aby se tím zdůraznilo, že na ně sestoupil Duch Boží, že hlásají Boží slovo. Ježíš, jako Syn Boží, je tím nejlepším Mesiášem, jehož předpovídali proroci. On je s námi při liturgii i tam, kde se shromažďují bratři a sestry. To je pro nás jistota, že Bůh neopustil svůj lid a je stále s námi.