22. neděle v mezidobí

Dnešní 22. neděle v liturgickém  mezidobí se slaví na začátku měsíce září, kdy slavíme svátek Povýšení sv. Kříže. Biblické texty tomu odpovídají. V prvním čtení je zachycen žalozpěv proroka Jeremiáše. Podobných zpěvů je tohoto proroka více a můžeme říci, že se podobají žalmům: „Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě!“(Jer 20,7). Jsou to tvrdá slova. Prorok se přirovnává ke svedené dívce a zdůrazňuje, že byl vlastně hloupý, že se tak nechal Hospodinem svést. Sv. Pavel ovšem vybízí věřící a jeho slova zní optimisticky: „Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! (Řím 12,2). Ježíš vede své apoštoly, aby správně pochopili jeho poslání: „Začal jim naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne bude vzkříšen“ (Mt 16,21). Ale ukazuje též, že touto cestou půjdou i oni, zvláště, když se Petr snažil mu to vymluvit. A končí slovy: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě“ (Mt16,25). Apoštolové se z počátku bránili této myšlence, zvláště synové hromu, jak nazýval Ježíš Jana a Jakuba, kteří chtěli zasednout v království Božím na nejpřednější místa. Ježíš jim slíbil podíl na jeho utrpení a kříži, ale přední místa jim neslíbil. Nakonec všichni apoštolové, kromě Jana, zemřeli mučednickou smrtí, a tak následoval Krista. Kříž je v životě člověka nesmírně důležitý, protože křesťan nesením kříže dozrává. A tak ať je nám pohled na kříž posilou v našem každodenním životě.