2. neděle v mezidobí

Když Ježíš veřejně vystoupil, první kroky ho vedly k Jordánu, k sv. Janu Křtiteli, který o něm vydal svědectví: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa“. Jan vyjádřil, že Ježíš je Vykupitel, jehož příchod předpověděli proroci. Beránek znamenal vždy obětní zvíře. Jestliže Jan použil tento výraz, znamenalo to, že Ježíš se obětuje za všechny. Pro něho bude obětním oltářem kříž, na němž zničí dlužní úpis. Sv. Pavel se o tom rovněž zmiňuje. V tehdejší době, když dlužník vyrovnal dluh, věřitel úpis přeškrtl v podobě kříže. Ježíš přes náš dlužní úpis položil kříž a tím ho jednou provždy vyrovnal. Jan vydává svědectví, že Ježíš je Syn Boží: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm“. Bůh ho pomazal Duchem a ustanovil ho Mesiášem. Ježíš začíná své působení a Jan o něm vydal svědectví: „To je Syn Boží“. Po celý rok rozvíjejme a posilujme svou víru v božství Pána Ježíše. Prorok Izaiáš mluví o budoucím Vykupiteli a nazývá ho Služebníkem: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny… Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země“ (Iz 49,6). Ježíš je světlem národů a spása všech.