2. neděle postní

Na vrcholu hory Tábor v Galileji stojí dnes bazilika ve tvaru tří stanů. Je to narážka na to, že Petr při proměnění Ježíše projevil přání: „Pane, je nám zde dobře, postavíme tu tři stany.“ Ježíš se proměnil před zraky tří apoštolů: Petra, Jakuba a Jana. Ti užasle hledí na svého Mistra, z něhož září zář jeho božství. Tak jej ještě nikdy předtím neviděli. Nevnímají čas, nevnímají, že je na ně možná čekají druzí dole pod horou, vnímají jen Ježíše, Eliáše a Mojžíše, jak spolu rozmlouvají. Ježíš se proměnil proto, aby pochopili, že jeho posláním je kříž. Nemá být ani králem či pozemským vládcem, ale Vykupitelem, která sám sebe vydal za naše hříchy.

Svým příkladem Ježíš učil své učedníky dokonalé poslušnosti. Vzorem je jim Abrahám, o němž hovoří dnešní první čtení. Bůh jej povolává k nesnadnému úkolu, aby se stal praotcem vyvoleného národa. Za jasné noci mu říká: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat“ – a dodal: „Tak četné bude tvé potomstvo“ (Gn 15, 5). Bylo to až neskutečné, že jeden muž, k tomu ještě bezdětný, bude praotcem tak velikého národa. Na Abrahámovu otázku, jak pozná, že se to stane, Hospodin s ním uzavřel smlouvu. Abrahám rozpůlil obětní zvířata, položil je na zem a uličkou, která vznikla mezi půlkami obětních zvířat, prošel Hospodin v podobě ohnivé pochodně a za ním kráčel Abrahám. Tak byla uzavřena smlouva mezi Hospodinem a Abrahámem, mezi Bohem a lidmi.