2. neděle adventní

Tento liturgický rok uslyšíme velmi často z evangelia sv. Marka. Tento evangelista nás bude po celý rok doprovázet. Byl to spolupracovník sv. Petra, působil s ním v Římě a na přání římských křesťanů sepsal evangelium na základě kázání tohoto velkého apoštola. Evangelium začíná slovy:  „Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím“ (Mk 1,1,).  Sv. Petr velmi často mluvil o Ježíši Kristu, předkládal jeho učení a svědčil o celém jeho životě. Zdůrazňoval, že on je Mesiáš, kterého proroci předpovídali, že v čase přijde na svět. Posledním v řadě proroků nyl sv. Jan Křtitel. On nejen předpovídal budoucí věci, ale přímo na něho ukázal: „Hle, Beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa“. Jan Křtitel kázal pokání. Jeho slova zaznívala s neobyčejnou naléhavostí: Čiňte pokání, změňte smýšlení“. A sám na sobě ukazoval, jak mají lidé činit pokání. Ne jenom na povrch, aby se nezdálo, ale ono má proniknout do srdce lidí. Říká: „Za mnou přichází mocnější, než jsem já;“ (Mk 1,7). Zdůrazňuje to proto, aby nevznikl dojem, že on je tím Mesiášem, na kterého čekali. „Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým“. Prožívejme advent v duchu vděčnosti, že jsme přijali ne křest pokání, ale křest svátostný, křest Ducha Svatého.