11. neděle v mezidobí

Když se lid Izraeli utábořil na Sinajské poušti, Hospodin řekl Mojžíšovi, který vystoupil na horu: „Budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mě patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem“ (Ex 19,2). Lid Izraele je skutečně lidem Božím, jeho vlastnictvím. Později svatý Petr rozvíjel tuto myšlenku a na základě toho se rozvinulo učení o všeobecném kněžství pokřtěných. Bůh sám si volí své spolupracovníky. To jsme prožili v evangeliu, když Ježíš povolal své učedníky a  z nich si vybral 12 apoštolů: Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte“ (Mt 10,8). Ježíš si volí apoštoly a posílá je, aby všude, kam přijdou, hlásali evangelium. Dnes je rovněž první svaté přijímání. Přistoupí po prvé ke stolu Páně malý Vašík. prosme za něj, aby vytrval. Význam eucharistie jsme si připomněli v tomto týdnu, kdy jsme slavili slavnost těla a Krve Páně. Ať Kristus ve svátosti nás všechny posiluje a vede. Sv. Tomáš Akvinský, velký teolog, nás upozorňuje: „Žádná jiná svátost není spasitelná jako tato: Zbavuje hříchů, rozmnožuje ctnosti, naplňuje duši hojností všech duchovních darů“