1. Neděle postní

Na začátku svého veřejného vystoupení odešel Ježíš na Horu pokušení nedaleko Jericha a tam se 40 dní modlil se a postil. Pro něho to bylo velmi důležité období, kdy se připravoval na veřejné působení. Využil toho ďábel a pokoušel ho: aby proměnil kameny v chléb, což bylo vzhledem k čtyřicetidennímu postu velmi lákavé, dále aby se spustil z vysoké věže, tedy aby se projevil jako Mesiáš, o němž se věřilo, že se ukáže v určený čas na vrcholu jeruzalémského krále a nakonec, aby se mu klaněl. Na všechna pokušení odpovídá Ježíš slovy Písma: „Je psáno, nejen z chleba, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“ (Mt 4,4).  Na pokušení, aby se spustil z věže odpovídá: „Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha“ (Mt 4, 7) a na poslední pokušení: „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit“ (Mt 10). Ďábel se snaží Ježíše odvrátit od jeho úmyslu. Založit Boží království zde na zemi a spíše založit království pozemské. Pro nás je to vybídnutí k tomu, abychom v postní době se zaměřili na sebe, abychom se vnitřně obnovili a snažili se úžeji žít ve spojení s Ježíšem Kristem. Dnes také budou přijati katechumeni mezi čekatele křtu, modleme se za ně, aby na této cestě vytrvali a aby se vždy rozhodovali žít podle Kristova evangelia.