1. neděle adventní

Začíná několikatýdenní adventní doba, doba očekávání příchodu slíbeného Mesiáše. Proto se toto období nazývá advent – t.zn příchod. Připomínáme si tak velmi dlouhou dobu, kdy lidé očekávali příchod Mesiáše, upínali se k jeho osobnosti, kterou vykreslili starozákonní proroci. Prorok Jeremiáš volá: „Hle, blíží se dni — praví Hospodin — kdy splním sliby, které jsem dal Izraelovu a Judovu domu“(Jer 33,14).  Bůh splnil všechny sliby, který dal lidem. Mesiáš přišel. Narodil se v Betlémě, v městě Davidově, jak předpověděl prorok Micheáš: „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných“ (Mich 5,1). Prorok Izaiáš pak předpověděl, že Mesiáš bude z rodu krále Davida, který se narodil v Betlémě: „Vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch poznání a bázně Hospodinovy“ (Iz 11,1-2).

Pán Ježíš upozorňuje na vážnost situace: „Budou znamení na slunci, na měsíci, na zemi úzkost národů ….lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět“ (Lk 21,25).  Je to podobná myšlenka, která zazněla na závěr církevního roku. Buďme tedy připraveni na setkání s Pánem.

Najděme si V tomto období si najděme čas, abychom se nad sebou zamysleli a dobře se připravili se na slavení Vánoc. Nenechme se strhnout nervozitou předvánočního shonu. 

              Přeji vám, abyste prožili adventní dobu s takovým duchovním užitkem, aby Pán, na jehož příchod čekáme, se zrodil svou milostí i ve vašich duších a s radostí jste oslavili Vánoce.