1. neděle adventní

Dnešní nedělí – 1. nedělí adventní – začíná nový církevní rok. První část tohoto období se nazývá advent. Je to latinské slovo a znamená „příchod“. Ježíš přichází. Ve středověku se snažili toto slovo nahradit českým výrazem a vytvořili slovo „příští“ ve smyslu podstatného jména středního roku. Tento výraz se nevžil, i když v jedné adventní písni tento výraz zaznívá: „Krista čtvero příští Písmo svaté jistí: nejprvnější v těle, druhé v duši celé, třetí při skonání, čtvrté o vzkříšení“. Hovoříme o trojím, či čtverým příchodu Ježíše Krista. jeden je historický (příchod v těle) druhý v přítomnosti (druhé v duši celé) a třetí a čtvrté je setkání s Kristem na věčnosti. Dnes užíváme slovo advent, které je naprosto srozumitelné. 

Prorok Izaiáš vyčítá Hospodinu: „Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo srdce“. Prorok Ezechiel uvádí slova Hospodinova: „Vyjmu vám srdce kamenné a dám vám srdce z masa“ Tento národ si musel projít svými dějinami, v nichž prožívá těžké chvíle, aby se poučil. Evangelium se opět vrací k myšlence Posledního soudu. „Dejte si pozor a bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den“ (Mk 13,33). A tento úryvek končí výzvou: „Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“ (Mk 13,37). 

V adventní době zpíváme při ranní mši svaté roráty. Od středověku se zpívaly v adventně tyto krásné zpěvy, a tak se lidé připravovali na příchod Mesiáše. Každou neděli zazní tyto zpěvy již od 6.45 hodin a od 7 hodin doprovodí mši svatou.  Je to krásný zážitek, naslouchat těmto starobylým zpěvům. Přijďte si psolechnout a prožít atmosféru adventní bohoslužby.