17. neděle v mezidobí

Matoušově evangeliu nacházíme krásné podobenství o pokladu skrytém v poli. Podobné jsou další dvě: podobenství o nalezení vzácné perly i o výlovu ryb. Muž, který našel poklad na poli, z radosti nad tím, že ho nalezl, zakryl to pole, prodal všechno, co měl, aby mohl pole, které mělo velkou  hodnotu, mohl koupit. Podobně to bylo i […]

Continue reading


 12. neděle v liturgickém mezidobí

Strach provází člověka celým životem. Často si děláme zbytečné obavy a zdá se nám, jako bychom to potom přivolávali. Strach je přirozený. Bojíme se o své blízké, aby se jim nic nestalo, bojíme se o budoucnost, říkáme si, co nás všechno čeká atd. Do toho zaznívá Ježíšovo jasné slovo: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo […]

Continue reading


 11. neděle v mezidobí

Když se lid Izraeli utábořil na Sinajské poušti, Hospodin řekl Mojžíšovi, který vystoupil na horu: „Budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mě patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem“ (Ex 19,2). Lid Izraele je skutečně lidem Božím, jeho vlastnictvím. Později svatý Petr rozvíjel tuto myšlenku a na základě toho se rozvinulo […]

Continue reading


 Slavnost Nejsvětější Trojice

V neděli po Svatodušních svátcích o slavnosti nejsvětější Trojice oslavujeme hluboké tajemství trojjediného Boha. Bůh je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Již ve Starém Zákoně jsou  náznaky této pravdy: V knize Genezis se píše: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem. (Gen 1,26).  A dále v žalmu 110: „Řekl Pán mému pánu: zasedni po […]

Continue reading


 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Padesátý den po Velikonocích slavíme Svatodušní svátky – slavnost Seslání Ducha svatého. Liturgický rok popisuje skutečné události v časovém sledu, jak nám o tom podávají zprávu evangelia a Skutky apoštolské. Apoštolové se vrátil s hory do Jeruzaléma a tam ve večeřadle očekávali příchod Ducha svatého. Desátého dne po Nanebevstoupení sestoupil na ně Duch svatý v podobě ohnivých […]

Continue reading


 Fotografie ze křtu Velikonoce 2017

Velikonoční vigilie: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/835c98d5-256d-4ac1-a131-d954d00dd3e7 Další fotky Velikonoční vigilie: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/95df0f45-e92c-4623-81a9-4f13f475fc37 Vigilie – křest, biřmování, první svaté přijímání http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/4777580f-1267-41a2-9578-4c6dc49f07f8

Continue reading


 6. neděle velikonoční

V prvním čtení dnešní se dozvídáme o misijní činnosti apoštolů u Samaritánů, které pravověrní Židé pokládali za poloviční pohany a bludaře. A přesto i oni přijali křesťanství a na různých místech vznikají církevní obce. Proto sem přišli sv. Petr a Jan. Ti se modlí a vkládají ruce na věřící, aby jim zprostředkovali dary Ducha svatého […]

Continue reading


 5. neděle velikonoční

Skutky apoštolské popisují život prvkřesťanské obce v Jeruzalémě. Když rostl počet učedníků, začala se projevovat  nespokojenost při každodenním podělování vdov. Tehdy se apoštolové rozhodli pro zásadní krok: ustanovit jáhenskou službu. Jáhenství je určeno k tomu, aby pomáhalo a sloužilo kněžím a biskupům. Proto výraz „kněz“ – „sacerdos“ označuje v současném způsobu vyjadřování kněze, ale ne […]

Continue reading


 4. neděle velikonoční

Dnes slavíme 4. neděli velikonoční – neděli Dobrého Pastýře.  Uvědomujeme si, že pouze Ježíš Kristus je pravým a skutečným pastýřem, který může říci: „Já jsem dobrý pastýř.“ V dnešním evangeliu hovoří o tom, že je vstupem do pravého ovčince: „Já jsem dveře k ovcím… Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn.“ Z učedníků […]

Continue reading


 3. neděle velikonoční

Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš ukazoval svým učedníkům, aby je ujistil, že opět žije. Ježíšova smrt na kříži byla pro jeho učedníky bolestnou zkušeností. Nevěděli si s tím rady. O to větší měli radost, když se s ním setkali a poznali ho. Učedníci, kteří šli do Emauz, se s ním setkali na cestě. Z počátku ho nepoznali. Když došli […]

Continue reading