Svátek Křtu Páně

Na závěr Vánoční doby slavíme svátek Křtu Páně. Pán Ježíš se pokořil a nechal se pokřtít v řece Jordáně, kde Jan učil a křtil. Sv. Jan dobře věděl, že před ním stojí Mesiáš, Beránek bez poskvrny hříchu, a proto se zpočátku zdráhal mu křest pokání udělit. Ježíš však trvá na tom, že to je vůle Boží. […]

Continue reading


 Zjevení Páně

Dnešní slavnost nám připomíná, že Ježíš zjevil své božství: a to v okamžiku, kdy přicházejí mudrci z Východu, aby se poklonili Vykupiteli, dále to bylo při křtu v Jordánu a nakonec v Káně Galilejské, kde Ježíš učinil první zázrak: proměnil vodu ve víno. Proto liturgie nám připomíná: „Slavíme den proslavený třemi divy: dnes přivedla hvězda […]

Continue reading


 Svátek Svaté Rodiny Nazaretské

V neděli mezi vánočními svátky slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše Marie a Josefa. Do atmosféry vánočních svátků patří vzpomínka na Svatou Rodinu. Když stojíme u jesliček, před naším zrakem je vyobrazena Svatá Rodina. Vánoce jsou rodinné svátky. Připomínáme, v čem je nám Nazaretská rodina vzorem: každý člen této rodiny byl Bohu nějakým způsobem zasvěcen. Pán ježíš – […]

Continue reading


 Slavnost Narození Páně

Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí a máme možnost se vzájemně obdarovat, vyjádřit radost nad tím, že se máme rádi, že jsou kolem nás lidé, kteří vnášejí do našeho života radost […]

Continue reading


 4.neděle adventní

neděle adventní – C   Dnešní neděle je velmi blízká Vánočním svátkům a proto je to neděle mariánská. Bezprostředně po Zvěstování, kdy se Maria dozvěděla, že bude matkou Vykupitele a souhlasila s tím, vydala se na cestu ke své příbuzné Alžbětě, aby se s ní podělila o radost, kterou prožívala. Radovala se, že Vykupitel je na cestě, […]

Continue reading


 3. neděle adventní

Dnešní neděle je nazývána latinským výrazem: „Gaudete“ – tzn. „Radujte se!“ Sv. Pavel zdůrazňuje tuto myšlenku: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Fil 4,4). Máme mnoho důvodů k radosti, a všechny bychom mohli shrnout do jedné věty: „Pán je blízko“. Ke křesťanství patří radost. Řekneme-li, že radost patří ke křesťanství, neznamená to, že […]

Continue reading


 2. neděle adventní

V adventní době vystupuje v liturgii do popředí postava sv. Jana Křtitele. Od svého mládí žil na poušti, kde se připravoval na své veřejné vystoupení. V ústraní a samotě vyrostl ve velkou osobnost, takže Pán Ježíš o něm prohlásil: „Mezi zrozenci z ženy nepovstal větší nad Jana Křtitele.“  Od okamžiku svého veřejného vystoupení budil pozornost a to nejen svým zjevem, […]

Continue reading


 1. neděle adventní

Začíná několikatýdenní adventní doba, doba očekávání příchodu slíbeného Mesiáše. Proto se toto období nazývá advent – t.zn příchod. Připomínáme si tak velmi dlouhou dobu, kdy lidé očekávali příchod Mesiáše, upínali se k jeho osobnosti, kterou vykreslili starozákonní proroci. Prorok Jeremiáš volá: „Hle, blíží se dni — praví Hospodin — kdy splním sliby, které jsem dal […]

Continue reading


 Slavnost Ježíše Krista Krále

 V samotném závěru církevního roku si dnešní slavností připomínáme, že Ježíš Kristus přijde na konci věků jako soudce a král. V prefaci o slavnosti Ježíše Krista Krále zpíváme: „On je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a pokoje, v království svatosti a milosti, […]

Continue reading


 33. neděle v mezidobí

Ke konci církevního roku zaznívá v liturgii myšlenka na Poslední soud. Kdo by nechtěl někdy nahlédnout do budoucnosti a poodhalit tajemství, které je nám skryté. Z Písma sv. víme, že na konci věků přijde opět Ježíš Kristus na tento svět. Nepřijde již jako malé betlémské dítě, v ponížení a chudobě, ale jako vládce a soudce. Prorok Daniel hovoří […]

Continue reading