1. neděle postní

Ani Ježíš za svého pozemského života nebyl ušetřen pokušení. Třikrát jej ďábel pokoušel: poprvé, aby proměnil kameny v chléb, a tak se nasytil, dále aby se spustil z ochozu Jeruzalémského chrámu a aby se mu klaněl. Jde o pokušení k touze po nezřízených radostech bez ohledu na Boží řád, k pýše života s touhou po moci nad lidmi a světem […]

Continue reading


 7. neděle v mezidobí

Vztah mezi Davidem a Saulem byl vždy velmi napjatý. Po celou dobu Saul žárlil na tohoto pohledného pastýře, jehož Samuel  v Betlémě, rodišti Davidově,  pomazal za krále v Izraeli. Při jedné příležitosti se Saul tak rozčílil, že chtěl jej přibodnout kopím ke stěně. Záviděl mu, že dívky, které vyšly vstříc vítěznému průvodu a vítaly bojovníky z bitvy, […]

Continue reading


 6. neděle v mezidobí

Prorok Jeremiáš odsuzuje poměrně tvrdými slovy ty, kteří nespoléhají na Boha, ale svou naději vkládají na člověka. Jistě je dobré spoléhat na přátele, spoléhat na blízké, na rodinu, ale přesto je nutné počítat s Boží pomocí. Kdo spoléhá jen na člověka, může být zklamán. Bůh je věrný. Jeremiášova slova jsou ozvěnou žalmů prvního a čtyřicátého: „Blaze […]

Continue reading


 5. neděle v mezidobí

Minulou neděli jsme v prvním čtení slyšeli o povolání proroka Jeremiáše, dnes jsme slyšeli o povolání proroka Izaiáše. Prorok se zúčastnil obětí na nádvoří  Jeruzalémského chrámu. Ve  vytržení mysli uviděl Hospodina sedícího na vysokém trůně, lem jeho šatu naplnil chrámové nádvoří, a nad ním serafové zpívali chvalozpěv: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů“ (Iz 6,2). Tehdy […]

Continue reading


 4. neděle v mezidobí

Ježíš z Nazareta hlásal po celé Galileji radostnou zvěst. Učil na různých místech a všichni, kdo ho slyšeli, jej chválili. Přišel též do Nazareta, kde vyrostl, kam také chtěl přinést radostnou zvěst o Božím království. Podle svého zvyku šel v sobotu do synagógy. Postavil se uprostřed, aby předčítal z Písma. Každý dospělý Izraelita tak mohl učinit. Podali […]

Continue reading


 3. neděle v mezidobí

Církev Podle učení sv. Pavla je Kristovo mystické tělo. Tento apoštol v listě Korinťanům (v druhém čtení dnešní neděle) ukazuje život církve na obrazu lidského těla. Píše: „Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo“  (1 Kor 12,12).  Ježíšova smrt na […]

Continue reading


 2. neděle v mezidobí

Pán Ježíš přišel se svými učedníky do Kány Galilejské, kde se právě slavila svatba. Svatebčané je pozvali.Během svatební hostiny jim došlo víno a on na přímluvu své matky Panny Marie udělal první zázrak: proměnil vodu ve víno. Ježíš na počátku svého veřejného působení tak prokazoval své božství. Jeho matka, když zpozorovala, co se stalo,ho prosí: […]

Continue reading


 Svátek Křtu Páně

Na závěr Vánoční doby slavíme svátek Křtu Páně. Pán Ježíš se pokořil a nechal se pokřtít v řece Jordáně, kde Jan učil a křtil. Sv. Jan dobře věděl, že před ním stojí Mesiáš, Beránek bez poskvrny hříchu, a proto se zpočátku zdráhal mu křest pokání udělit. Ježíš však trvá na tom, že to je vůle Boží. […]

Continue reading


 Zjevení Páně

Dnešní slavnost nám připomíná, že Ježíš zjevil své božství: a to v okamžiku, kdy přicházejí mudrci z Východu, aby se poklonili Vykupiteli, dále to bylo při křtu v Jordánu a nakonec v Káně Galilejské, kde Ježíš učinil první zázrak: proměnil vodu ve víno. Proto liturgie nám připomíná: „Slavíme den proslavený třemi divy: dnes přivedla hvězda […]

Continue reading


 Svátek Svaté Rodiny Nazaretské

V neděli mezi vánočními svátky slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše Marie a Josefa. Do atmosféry vánočních svátků patří vzpomínka na Svatou Rodinu. Když stojíme u jesliček, před naším zrakem je vyobrazena Svatá Rodina. Vánoce jsou rodinné svátky. Připomínáme, v čem je nám Nazaretská rodina vzorem: každý člen této rodiny byl Bohu nějakým způsobem zasvěcen. Pán ježíš – […]

Continue reading