21. neděle v mezidobí

Když se Ježíš ubíral od města k městu a pokračoval na cestě do Jeruzaléma, kdosi ze zástupu se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Ježíš odpovídá ponaučením: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.“ Napadá nás otázka, proč nebudou moci vejít? „Jakmile […]

Continue reading


 20. neděle v mezidobí

Evangelium dnešní neděle je opravdu neobvyklé. Ježíš – Král pokoje, míru a sjednocení – zdůrazňuje rozdělení: „myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení“. Proto ty otázky, jak těmto slovům máme rozumět? Proč by měli být rozděleni otec proti synovi a syn proti otci? Spíše bychom očekávali smíření a dobré […]

Continue reading


 19. neděle v mezidobí

Bohoslužba slova dnešní neděle nám nabízí mnoho myšlenek. Zůstal bych u jedné myšlenky, kterou vyjádřil Pán ježíš: „!Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království“. (Lk 12,32). Člověk se neubrání strachu, či obavám. Zvláště malé dítě má často strach a musíme ho uklidňovat. I Ježíš uklidňuje své učedníky: „Nebojte se“. V evangeliích […]

Continue reading


 18. neděle v mezidobí

Dnešní 18. neděle v mezidobí se zamýšlí v bohoslužbě slova nad otázkou, co je potřebné a co potřebné není. Starozákonní Kazatel to všechno nazývá marností: „Marnost nad marnost a všechno je marnost“! (Kaz 1,2).  Stává se, že majetek, nad nímž člověk pracoval, přechází do rukou někoho jiného. je třeba, aby byl člověk zajištěn, aby zajistil […]

Continue reading


 17. neděle v mezidobí

Modlitba „Otče náš“ je základní modlitba, kterou nás naučil sám Pán Ježíš, když jej apoštolové prosili, aby je naučil modlit se. V ní je obsaženo všechno, zač by se člověk měl modlit. Je to sem proseb, které vycházejí od nejzákladnější myšlenky a prosí v poslední prosbě, aby nás Bůh ochránil ode všeho zlého. Základ je Bůh sám: […]

Continue reading


 14. neděle v mezidobí

Pán Ježíš si zvolil ještě 72 učedníků, obdařil nejrůznějšími dary a rozeslal je, aby hlásali evangelium. Vrátili se plni nadšení z výsledků své činnosti: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu“. Na to Ježíš reagoval slovy: „Radujte se ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše […]

Continue reading


 12. neděle v mezidobí

Pán Ježíš se často a rád modlil o samotě. Ve dne byl doslova obléhán lidmi, a tak se v noci uchyloval do ústraní. Často jej tam následovali i učedníci. Musel to být vždy hluboký zážitek, když byl po celé hodiny ponořen do modlitby, v níž se setkával s Otcem. Proto se při jedné z těchto příležitostí otázal svých učedníků: […]

Continue reading


 11. neděle v mezidobí

Izraelský král David, který žil v době zhruba 1000 let před Kristem,  byl rozhodně velkým králem. Založil nové hlavní město Jeruzalém, upevnil svou moc a byl si vědom, že jediným králem je Hospodin Bůh, a on jej v tomto národě pouze zastupuje. A přesto se tento velký král dopustil hanebného činu. Zatoužil po manželce Uriáše Chettity, kterého […]

Continue reading


 Slavnost Nejsvětější Trojice

„Buď velebena Nejsvětější Trojice, buď veleben Bůh na věky“. Tento chvalozpěv dnes zaznívá po celém světě, kdy církev chválí svého Boha, Stvořitele a Vykupitele. Již ve Starém Zákoně zdůrazňoval Bůh svému lidu, že je jen jediný Bůh: „Nebudeš mít jiného boha mimo mne!“ (Ex 20,3).  Bylo však nutné, aby se lidé před Ježíšovým příchodem dozvěděli, […]

Continue reading


 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Když se apoštolové vrátili s Olivové Hory do Jeruzaléma, společně očekávali příchod Ducha svatého, Ducha Utěšitele. Desátý den Duch svatý na ně skutečně sestoupil  v podobě ohnivých jazyků. Sv. Lukáš o tom vypráví: „Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil […]

Continue reading