30. neděle v mezidobí

Dovedeme si představit scénu, kterou nám klade před oči dnešní evangelium. Dalo by se říci, že farizeus je sám se sebou spokoje. Předvádí Hospodinu, co všechno dělá, dělá dokonce víc než musí. Vždyť odvádí desátky ze svých příjmů, je štědrý, pamatuje na druhé. Viditelně se mu daří a je s touto situací viditelně spokojen. Stojí vpředu, […]

Continue reading


 29. neděle v mezidobí

Co dokáže přímluvná modlitba, dosvědčuje příběh z Exodu – druhé knihy Mojžíšovy. Mojžíš prosí s rozpjatýma rukama za svůj lid, aby mu Bůh dopřál vítězství nad Amalečany. Bojující strany vypozorovaly, že pokud Mojžíšovy ruce neochabovaly a on je v modlitbě vztahoval k Bohu, vítězili Izraelité. Když však jeho ruce únavou ochabovaly a klesaly v modlitbě, válečné štěstí se klonilo na […]

Continue reading


 28. neděle v mezidobí

Malomocenství je i v dnešní době hrozným onemocněním. V dobách Kristových bylo takřka nevyléčitelnou nemocí. Proto se malomocní museli uchýlit do ústraní, aby byli mimo dosah zdravých, aby je nenakazili. Nemoc se šířila velmi rychle. Příbuzní jim donášeli jídlo a když museli nakonec mezi zdravé lidi, museli na sebe upozorňovat. Na oděvu přišité mívali zvonečky a volali: […]

Continue reading


 27. neděle v mezidobí

Ježíš se ubíral se svými učedníky do Jeruzaléma, aby naplnil své mesiánské poslání tím, že přinese oběť na kříži a po smrti vstane z mrtvých. Svatý Marek celkem třikrát připomíná, že Ježíš oznámil budoucí utrpení svým učedníkům. Nestačilo to však. Mnozí se domnívali, že bude panovat jako král, ale on neustále zdůrazňoval, že jeho království […]

Continue reading


 26. neděle v mezidobí

Podobenství o boháči a Lazarovi je nádherné drama o dvou jednáních. V prvním jednání vidíme bohatého člověka, člověka s tvrdým srdcem, který se odívá do drahých šatů, miluje společnost a dobrá jídla a přitom nedbá na ubohého žebráka, který zubožený leží  u jeho dveří. Možná je mu to i nepříjemné, když ho čas od času uvidí. Pouze […]

Continue reading


 22. neděle v mezidobí

Snad každý křesťan chápe, že za Kristem může jít jen tehdy, když ponese svůj každodenní kříž – a to také kříž svých vlastních hříchů, svých nedostatků. Nikdo není svatý, ale každý je ke svatosti Bohem povolaný. Nikdo není dokonalý, ale bez Boha a jeho milosti nikdy dokonalosti nedosáhne. Ježíš hovoří o radikálním následování: „Když někdo […]

Continue reading


 21. neděle v mezidobí

Když se Ježíš ubíral od města k městu a pokračoval na cestě do Jeruzaléma, kdosi ze zástupu se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Ježíš odpovídá ponaučením: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.“ Napadá nás otázka, proč nebudou moci vejít? „Jakmile […]

Continue reading


 20. neděle v mezidobí

Evangelium dnešní neděle je opravdu neobvyklé. Ježíš – Král pokoje, míru a sjednocení – zdůrazňuje rozdělení: „myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení“. Proto ty otázky, jak těmto slovům máme rozumět? Proč by měli být rozděleni otec proti synovi a syn proti otci? Spíše bychom očekávali smíření a dobré […]

Continue reading


 19. neděle v mezidobí

Bohoslužba slova dnešní neděle nám nabízí mnoho myšlenek. Zůstal bych u jedné myšlenky, kterou vyjádřil Pán ježíš: „!Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království“. (Lk 12,32). Člověk se neubrání strachu, či obavám. Zvláště malé dítě má často strach a musíme ho uklidňovat. I Ježíš uklidňuje své učedníky: „Nebojte se“. V evangeliích […]

Continue reading


 18. neděle v mezidobí

Dnešní 18. neděle v mezidobí se zamýšlí v bohoslužbě slova nad otázkou, co je potřebné a co potřebné není. Starozákonní Kazatel to všechno nazývá marností: „Marnost nad marnost a všechno je marnost“! (Kaz 1,2).  Stává se, že majetek, nad nímž člověk pracoval, přechází do rukou někoho jiného. je třeba, aby byl člověk zajištěn, aby zajistil […]

Continue reading